strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.06.16 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

Bukowno 2016-06-16.

 

  
 

Miejski Zakład Gospodarki  Komunalnej w Bukownie
(dalej Zakład)

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Głównego Księgowego
w Dziale Finansowo-Księgowym

 

w wymiarze pełnego etatu:

 


Liczba etatów: 1.

 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Leśna 7 b, 32-332 Bukowno

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnianie jednego z poniższych warunków:
   
  a) wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, 
   
  b) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskie, ekonomicznych ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktykę w księgowości
   
  c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
   

  d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 8. praktyczna znajomość programu Raks SQL
 9. znajomość gospodarki finansowej zakładu budżetowego, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej,
 10. umiejętność naliczania i sporządzania list płac  i innych należności  pracowniczych,
 11. umiejętność redagowania i sporządzania dokumentów i pism w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu realizowanych zadań,
 12. znajomość przepisów z zakresu:
  - finansów publicznych
  - rachunkowości
  - ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, w tym obsługi programu Płatnik

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, dokładność, spostrzegawczość,
 2. rozumowanie logiczne, uzdolnienia rachunkowe, komunikatywność,
 3. koncentracja uwagi, dobra pamięć, samodzielność, odporność emocjonalna i zrównoważenie,
 4. zdolność współpracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista.
 6. doświadczenie pracy  w dziale finansowo- księgowym  zakładu budżetowego- minimum 3 lata ,

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

 1. całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu w świetle obowiązujących przepisów prawno - księgowych,
 2. przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych Zakładu z uwzględnieniem budżetu zadaniowego,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 6. naliczanie wynagrodzeń i pochodnych  oraz  obliczanie zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego
 7. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz z wykonania budżetu i innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 9. sporządzanie deklaracji podatkowej,
 10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 11. prowadzenie  ewidencji  księgowej środków trwałych innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym obsługa programu Enova
 12. zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów w okresach określonych ustawą o rachunkowości, a także należyta ochrona danych.

 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. sytuacje stresowe,
 2. duża odpowiedzialność,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju  2016 r. wyniósł: 6,25 %.

 

 

V . Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 w sprawie  zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach  związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu   prowadzenia akt osobowych pracownika- Dz.U. z 2006 r. nr 125 poz. 869 ze zm.) ,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
e) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
h) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
k) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
l) opinie, referencje,
m) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
n) dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Zakładu  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru - Główny Księgowy lub przesłać na adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Leśna 7 b, 32-332 Bukowno. Dokumenty należy składać w terminie do 30.06.2016.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu

 

VII. Inne informacje:

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku. 
   
  a) stanowisko pracy usytuowane na I piętrze Zakładu przy ul. Leśnej 7b w Bukownie ,
  b) praca w wymiarze 1 etatu w pokoju jednoosobowym , stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
  c) budynek  nie jest wyposażony  w windę dla osób niepełnosprawnych,  toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
   

Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę od 1 sierpnia 2016r.
 
Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej  Urzędu Miasta Bukowno –
www.bukowno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu w jego siedzibie.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 1. weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia  drugiego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   
 2. rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube