strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.08.02 - Odpowiedzi Burmistrza Miasta Bukowno na zapytania prasowe dotyczące sytuacji w PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu.

W związku z zapytaniami prasowymi przesłanymi przez redakcję "Wiadomości Olkuskich" dotyczącymi publikacji na stronie UMiG Olkusz tekstu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika pt. "Dlaczego woda i ścieki w Olkuszu są tak drogie?", Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski podaje do wiadomości publicznej treść udzielonych odpowiedzi.

 

 

Jaka jest obecna cena dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców w Pana gminie, jaka była w poprzednich czterech latach i jakie są ustalenia czy prognozy na kolejne lata?

 

Ceny netto dostawy wody i odbioru ścieków dla odbiorców indywidualnych (osób fizycznych) w Mieście Bukowno za 2016r. i cztery lata wstecz przedstawia się następująco:

 

Taryfa (zł)

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Taryfa ustalona  
przez Radę MiG Olkusz

woda

4,93

5,26

5,61

5,61

5,86

ścieki

5,37

5,90

6,94

8,51

 9,43

Taryfa obowiązująca w Bukownie
po uwzględnieniu dopłat

woda

4,93

 5,26

 5,61

5,61

 5,71

ścieki

5,37

5,90

 6,94

6,94

7,24

 

Taryfa na 2017 r. i lata następne uzależniona będzie od następujących czynników: wielkości sprzedaży wody i odbioru ścieków, kosztów działalności przedsiębiorstwa, sytuacji na rynkach finansowych, polityki państwa (ustawodawstwo w zakresie nowelizacji prawa wodnego), realizacji założeń inwestycyjnych firmy, prognozowanych dochodów ze sprzedaży usług i majątku Spółki. Prognozowanie jej bez określenia wyżej wymienionych parametrów byłoby obarczone bardzo dużym błędem, wobec czego musimy poczekać do uchwalenia taryfy przez Radę Miasta i Gminy Olkusz, a następnie ustalimy wraz z Radnymi w Bukownie wysokość dopłaty i tym samym ostateczną cenę za wodę i ścieki obowiązującą w naszym mieście.

 

 

Jaką kwotę Pana Gmina przeleje w roku bieżącym na konto PWiK, jakie to były kwoty w ostatnich czterech latach i jaka jest prognoza w tym zakresie na przyszły rok?

 

Wielkość dopłat wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2015 - kwota 282.354,70 zł, a w roku bieżącym ma to być kwota 600.140,00 zł. Natomiast wielkość dopłaty w 2017 roku zależeć będzie od wysokości taryfy uchwalonej przez Radę Miasta i Gminy Olkusz oraz wielkości dopłat uchwalonych przez Radę Miejską w Bukownie.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku realizacją zadań inwestycyjnych przez PWiK Spółkę z o. o. w Olkuszu, gminy zanotowały wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W przypadku Gminy Bukowno w 2015 roku firma zapłaciła 528.385 zł przedmiotowego podatku (dla porównania w Olkuszu ok. 3 mln zł), co daje wzrost w stosunku do 2011 r. o 191 .23 zł, tj. do czasu przed rozpoczęciem inwestycji. Z kolei w roku 2016 budżet naszego miasta będzie zasilony kwotą 872.983 zł. z tego tytułu. 

 

 

Burmistrz Roman Piaśnik jest zdania, iż jego apel do władz Bukowna, Klucz i Bolesławia o dokonanie zmian w zarządzie PWiK został zignorowany. Czy zgadza się Pan z takim stwierdzeniem? Czy uważa Pan, iż zarządu nie należy zmieniać? Proszę uzasadnić swoją wypowiedź.

 

Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem Burmistrza Piaśnika - zastanawiam się, czy w ogóle jest sens odpowiadać na takie sugestie, gdyż wiem, że do niczego one nie doprowadzą. Burmistrz Olkusza występuje do pozostałych wspólników z apelem, a my zaproponowaliśmy blisko dwa miesiące temu włodarzowi Olkusza publiczną debatę w tym temacie. I nic, cisza! Burmistrz nie zareagował, nawet się nie zająknął! Czy któryś z pozostałych Wspólników żalił się na łamach prasy, że Burmistrz Olkusza nie chce debaty?

 

Jego apel nie został zignorowany, tylko po prostu pozostali Wspólnicy mają odmienne zdanie od niego. Działanie włodarza Olkusza staje się już nudne: albo przyjmiecie moje propozycje, moje będzie na wierzchu, albo (…).

 

Wydawałoby się, że Burmistrz Olkusza powinien mieć swoich kandydatów do Zarządu Spółki. Tymczasem, gdy zakończyła się VII kadencja Zarządu Spółki i Rada Nadzorcza miała wybrać nowy Zarząd, - mimo tego wielkiego szumu medialnego ("żądam zmiany w Zarządzie") - Burmistrz Olkusza nie zaproponował swojego kandydata na Prezesa Spółki. W tej sytuacji Rada Nadzorcza mając jednego kandydata Pana Alfreda Szylko zgłoszonego przez przedstawiciela załogi miała ułatwione zadanie i 5 głosami "za" przy 1 głosie "przeciw" powierzyła obowiązki dotychczasowemu Prezesowi.

 

Obecny Zarząd w 2007 r. rozpoczął prace nad dokumentacją, a obecnie kończy realizację największego w powiecie olkuskim Projektu z udziałem środków unijnych i ocenić go należy dopiero po jego całkowitym rozliczeniu oraz zrealizowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy o Dofinansowanie. Do rozwiązania wciąż pozostaje najważniejszy problem element związany z uzyskaniem efektu ekologicznego oraz uruchomienie nowego systemu zaopatrzenia w wodę (warto przypomnieć choćby problemy Mieszkańców gminy Klucze w okresie jesienno-zimowym). I dlatego powtarzam, że moim zdaniem zmiana Zarządu w trakcie realizacji tego Projektu byłaby działaniem nieracjonalnym i nieodpowiedzialnym.

 

Ponadto wszystkie dotychczasowe kontrole Spółki przez organy zewnętrzne zakończyły się pozytywnie. Dodać należy, że Zarząd w dotychczasowym składzie dziewięciokrotnie uzyskiwał absolutorium 100 procentami udziałów, w tym dwukrotnie głosami Burmistrza Olkusza Romana Piaśnika. Pozostawiam ten fakt bez komentarza i pod rozwagę włodarza Olkusza. 

 
 

Roman Piaśnik napisał, iż przed głosowaniem decydującym o przyszłości zarządu PWiK sp. z o.o. proponował pozostałym udziałowcom udostępnienie danych dotyczących sposobu wydatkowania blisko 207 milionów złotych w ramach inwestycji pod nazwą "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I". Jednak - jak zaznaczył - panowie Wójtowie Klucz i Bolesławia oraz Burmistrz Bukowna nie byli zainteresowani analizą poniesionych przez Wodociągi kosztów. Jak by Pan to skomentował? Czy rzeczywiście nie był Pan zainteresowany analizą poniesionych przez Wodociągi kosztów?

 

Sugestię Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz trudno jest skomentować, gdyż albo ja nie uczestniczyłem w posiedzeniach Zgromadzeń Wspólników (a zapewniam, że byłem na wszystkich), albo Burmistrz Olkusza o tych sprawach rozmawiał w jakimś innym towarzystwie.

 

Burmistrz Olkusza nie mógł proponować pozostałym Wspólnikom udostępnienia jakichś nowych danych dotyczących wydatkowania milionów złotych na realizację tej olbrzymiej inwestycji. Przecież Zarząd Przedsiębiorstwa na każdym Zgromadzeniu Wspólników udzielał informacji, wyjaśnień oraz udostępniał wszelkie materiały, o które wnioskowali poszczególni Wspólnicy. Na bieżąco informował Wspólników o stanie realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Wystarczyło tylko słuchać i ze zrozumieniem analizować otrzymane informacje. Dane o realizacji Projektu przekazywane były także przedstawicielom Wspólników na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

Ponadto Projekt został zrealizowany w terminie, a kontrole przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie wykazały nieprawidłowości, co świadczy tylko o jego prawidłowej realizacji.

 

Zakres rzeczowy Projektu był kilkakrotnie modyfikowany i zawsze był akceptowany przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników PWiK Sp. z o.o., w tym również przez Gminę Olkusz. Czy teraz tego nie pamiętamy, czy nie wiedzieliśmy za czym głosowaliśmy na Radzie Nadzorczej, czy na Zgromadzeniu Wspólników?

 

Wspólnicy Przedsiębiorstwa (ci, którzy chcą) mają ciągły nadzór nad Zarządem Spółki, w tym również nad kwestiami związanymi z wydatkowaniem środków finansowych. Każdego roku sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wydaje on opinię o prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i zawsze opinie te były pozytywne.

 

Ponadto Rada Miasta i Gminy Olkusz podczas debat nad taryfą co roku analizuje koszty Przedsiębiorstwa, które mają decydujący wpływ na jej wysokość. Pan Roman Piaśnik jest obecnie Burmistrzem, ale w poprzedniej kadencji był Radnym i Wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Olkusz, więc muszą mu być doskonale znane koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa co najmniej od 2010r.

 

 

Roman Piaśnik stwierdził, iż jego poważne wątpliwości budzi przeznaczenie kwoty 5.665.806,44 zł na funkcjonowanie tzw. Jednostki Realizującej Projekt, która – według oficjalnej informacji PWiK sp. z o.o. – składała się z 10 pracowników Wodociągów. Ponadto, na usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru, pomoc techniczną i nadzór autorski wydano 4.260.818,76 zł. Czy powyższe kwoty również budzą Pana poważne wątpliwości? Jak by Pan się do tego odniósł?

 

Zastanawiam się, czy Burmistrz Olkusza wie jak wygląda realizacja inwestycji tak złożonej w czasie, zakresie, rozległej na terenie czterech gmin? Czy może ją porównać np. z największą inwestycją jaką udało mu się przy wsparciu środków unijnych zrealizować podczas tej kadencji? Czy w ogóle stać byłoby gminę Olkusz na zrealizowanie na swoim terenie inwestycji za grubo ponad 100 mln zł?

 

Oczekiwałbym, żeby Burmistrz Olkusza na swoim przykładzie pokazał jak należy takie inwestycje prowadzić, czy posiadanymi na chwilę obecną zasobami ludzkimi da się to zrealizować. Wątpię, by tak było, bo nawet do PR pojawili się w ratuszu "ekstra" pracownicy. Z mojej wiedzy uzyskanej od Zarządu PWiK na temat składu osobowego JRP wynika, że zgodnie z założeniami Studium Wykonalności Projektu zakładano zatrudnienie na poziomie od 6 do 10 etatów i płace na łączną kwotę 3,05 mln zł. Natomiast średnie zatrudnienie na przestrzeni 8 lat realizacji Projektu to 6,5 etatu na rok, a koszty wynagrodzenia wynoszą ok. 2,7 mln zł, a nie 5.665.806,44 zł.

 

W kwestii pozostałych wydatków i konieczności zaangażowania w proces inwestycyjny: pomocy technicznej, inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego, to wynika to ze specyfiki projektów unijnych oraz procesów inwestycyjnych - zgodnie z prawem budowlanym, które wymaga zapewnienia odpowiedniej kadry. JRP odpowiedzialna była za przygotowanie, wdrożenie, koordynowanie oraz rozliczenie procesu inwestycyjnego w zgodzie z zapisami Umowy o Dofinansowanie i wytycznymi, prawem budowlanym i prawem zamówień publicznych, które określają uprawnienia i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Nie widzę podstaw, aby przyjąć krytyczne stanowisko do zlecenia firmom zewnętrznym nadzoru nad zamówieniami publicznymi i realizacji działań promocyjnych. Jeśli pozyskuje się pieniądze z Unii Europejskiej i projekt zakłada tego typu działania, to nie można tego zaniechać. Nie można wziąć milionów złotych dofinansowania unijnego, a potem łamiąc postanowienia zawartej umowy, wydatkować je według własnego "widzimisię", działać po swojemu, nie oglądając się na nic. Takie postępowanie po pierwszej kontroli zaowocowałoby anulowaniem projektu i cofnięciem dotacji. Burmistrz Roman Piaśnik zdaje się tego nie dostrzegać.

 

 

„Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, wydawnictwa, publikacje oraz materiały promocyjne i audiowizualne w ramach Promocji Projektu” kosztowało - zdaniem burmistrza Olkusza - 525.037,80 zł. Organizacja festynów ekologicznych, konferencji i spotkań informacyjnych z mieszkańcami to kolejny wydatek rzędu 280.429,24 zł. Czy potwierdza Pan te wydatki, a jeśli tak to czy uważa je Pan za konieczne?

 

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przygotowane na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji Ministra Rozwoju Regionalnego zobowiązują beneficjentów do informowania Mieszkańców o Projekcie i o fakcie jego współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Podjęte działania według mnie wynikały z budżetu Projektu i były typowe dla tego rodzaju zadań inwestycyjnych.

 

Ponadto dziwi mnie fakt, że Burmistrz Olkusza z którym miałem okazję uczestniczyć m.in w festynie ekologicznym na rynku olkuskim w ramach promocji tego Projektu dzisiaj zarzuca niepotrzebne wydatki. Burmistrz Olkusza miał na to prawie dwa lata, aby je ograniczyć, jeśli według niego były one rzeczywiście nieuzasadnione i nie wynikały z umowy o realizacje Projektu.

 

 

Czy koszty administracyjne funkcjonowania Wodociągów, w tym wynikające z wynagrodzeń uważa Pan za wysokie? Czy zdaniem Pana powinny zostać zredukowane? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Czy koszty Przedsiębiorstwa są wysokie, czy powinny być zredukowane - należałoby zapytać Burmistrza Olkusza jakie powinny być, bo to właściwie od niego zależy, jako największego udziałowca (64 % udziałów). To Burmistrz Olkusza na Zgromadzeniu Wspólników może sam podjąć uchwałę wpływająca na wysokość wynagrodzeń pracowników i Zarządu.

 

W reakcji na krzyk medialny "za wysokie zarobki" należałoby zadać pytanie Burmistrzowi - jaką płacę zaakceptował na VIII kadencję Zarządu dla Prezesa i Wiceprezesa Spółki. Zgromadzenie Wspólników, w tym także i Burmistrz Olkusza w oparciu o Ustawę o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ustaliło płacę. Czy ustalona nowa płaca przy pełnej aprobacie Burmistrza Olkusza jest szokująco niższa od poprzedniej? Nie!

 

Naprawdę trudno zrozumieć Romana Piaśnika, co uważa za wysokie koszty administracyjne. Natomiast nagrody jubileuszowe są elementem płacowym, funkcjonującym nie tylko w przedsiębiorstwach wodociągowych, ale też komunalnych - co więcej są elementem płacowym w sferze budżetowej i samorządowej, a więc i olkuskim ratuszu.

 

Co do kwestii związanych z zarobkami, wydatkami etc. to zarówno pozostali Wspólnicy jak i Zarząd są otwarci na te regulacje. Jednak powtarzam - nigdy przez ostatnie dwa lata nie usłyszałem ze strony Burmistrza Piaśnika konkretnych propozycji rozwiązań tych zagadnień. Nie wystarczy tylko pisać artykuły i krzyczeć „będę żądał zmian”, ale trzeba mieć jakąś koncepcję działania, której jakoś u Burmistrza Olkusza nie widać.

 

Burmistrz Roman Piaśnik charakteryzuje się ciągłym brakiem czasu i zwoływaniem szybkich, ekspresowych wręcz Zgromadzeń Wspólników. Zabieranie głosu i dyskusja przez pozostałych Wspólników na Zgromadzeniach - mam wrażenie - odbierane jest jako nie na miejscu, bo Burmistrz się spieszy i ma już kolejne spotkanie. Sam takowych dyskusji również nie rozpoczyna. Być może właśnie dlatego nie wie, czemu woda jest chlorowana od lutego br.

 

Tak pracować się nie da. Populistyczne artykuły prowadzą donikąd i nie wpłyną na obniżkę cen wody i ścieków.

 

Teraz ja apeluję do Burmistrza Piaśnika - weźmy się w końcu do roboty i znajdźmy na nią czas. Artykułami prasowymi nie obniżymy ceny wody, ani nie poprawimy jej smaku.

 

 

Czy chciałby się Pan dodatkowo odnieść do kwestii poruszonych w tekście burmistrza Romana Piaśnika dotyczących sytuacji w Wodociągach?

 

Coraz bardziej z upływem czasu dochodzę do przekonania, że Burmistrz Piaśnik chce wymienić Zarządy w spółkach i związkach komunalnych, do których Olkusz należy, gdyż w Zarządach tych firm chce mieć swoich ludzi i przejąć nad nimi pełną kontrolę.

 

Takim przykładem jest jego zachowanie przy obsadzie przewodniczącego Zarządu ZKG "KM". Jeśli Burmistrz Piaśnik zaproponował odwołanie Pana Włodzimierza Glenia i pozostali Wspólnicy się zgodzili, było OK. Jeśli zaproponował powołanie na to stanowisko Pana Łukasza Kmitę i pozostali Wspólnicy wyrazili zgodę, to OK. Ale gdy ten zrezygnował z pracy i kolejnego kandydata Wspólnicy już nie zaakceptowali, to jest "obraza majestatu", "gmina Olkusz jest marginalizowana", "konkurs nie wchodzi w rachubę", "zabieram zabawki i wychodzę ze związku". Czy takie działanie jest rzeczywiście działaniem dla dobra Mieszkańców?

 

A tak w ogóle to ciekaw jestem, kiedy Burmistrz wraz ze swoimi doradcami wpadnie na pomysł, aby Gmina Olkusz wystąpiła z PWiK. Życzę powodzenia.

 

Może najwyższy czas, żebyśmy zaczęli nawzajem się szanować i rozmawiali ze sobą, bo tylko razem gminy są mocne, a w pojedynkę niewiele można zdziałać.

 

  Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579418


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube