strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.10.04 - Zaproszenie do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 3
32-332 Bukowno

 
zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3 na stanowisku pomocniczym:

 
pracownika socjalnego

 
w wymiarze pełnego etatu w Dziale Pomocy Środowiskowej
.

 
 
Miejsce zatrudnienia:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno;

 

I. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) tj.
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  • lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
  • lub do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 • dobra znajomość obsługi komputera.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, a także posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 • umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • znajomość lokalnego środowiska;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się
   przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 • praca w programie komputerowym HELIOS oraz w aplikacji CAS;
 • sporządzanie sprawozdań z pomocy społecznej, prowadzenie statystyki i zapotrzebowań na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej, rozliczanie programu dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ;
 • wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 
Budynek parterowy. Praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów. Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka.

 

IV .WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy mops_bukowno@poczta.onet.pl  w terminie do 18.10.2016 r. z dopiskiem "PRACOWNIK SOCJALNY" .
 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane!

 
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
 

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 
      

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej          
w Bukownie               
(-) Anna Feliksik             

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube