strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.10.05 - Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Burmistrz Miasta Bukowno zaprosił Mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Informację o konsultacjach społecznych zamieszczono 23 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Bukowno oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

 

Konsultacje prowadzone były w dniach od 24 sierpnia do 22 września 2016 roku, a ich celem było zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno oraz zdiagnozowanych na tych obszarach problemów.

 

 

W konsultacjach mogli brać udział wszyscy Mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można było dostarczać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@umbukowno.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno z dopiskiem "Rewitalizacja gminy" od 24 sierpnia 2016 r. do 22 września 2016 r. (włącznie);
 • zbierania uwag ustnych - osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania był pracownik Referatu Rozwoju Miasta i  Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bukownie. Uwagi przyjmowano w godzinach pracy Urzędu przy ul. Kolejowej 16, w pok. nr 9.
 • spotkań konsultacyjnych,
 • spaceru studyjnego po terenach objętych obszarem rewitalizacji.

 

Spotkania konsultacyjne dla Mieszkańców odbyły się na terenie całego Miasta, z uwzględnieniem poszczególnych Osiedli:

 • Osiedla Centrum, Północ w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00 w budynku MOK przy ul. Kolejowej 3,
 • Osiedla Centrum Południe w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w hali MOSIR przy ul. Spacerowej 1,
 • Osiedla Podlesie w dniu 1 września 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie filii MOK w Podlesiu,
 • Osiedla Bór z Przeniem w dniu 1 września 2016 r. o godz. 17.00 w Remizie OSP w Borze Biskupim,
 • Osiedli Stare Bukowno z Przymiarkami i Osiedla Wodąca w dniu
  5 września 2016 r. o godz. 15.00 w Remizie OSP Stare Bukowno.

 

Spotkania konsultacyjne moderował przedstawiciel Wykonawcy opracowania pt. "Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Bukowno".

 

Spotkania prowadzone były według następującego scenariusza:

 • powitanie uczestników spotkania,
 • przekazanie podstawowych informacji na temat rewitalizacji,
 • podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją,
 • etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji,
 • zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • diagnoza obszaru rewitalizacji,
 • dyskusja.

 

Po zapoznaniu z wynikami "Diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bukowno" uczestnicy wzięli udział w dyskusji, podczas której poruszano kwestię problemów występujących na danym obszarze, a także dyskutowano nad głównymi potrzebami lokalnych społeczności. Podczas spotkań Mieszkańcy Gminy mieli możliwość zgłaszania własnych pomysłów na działania konieczne na danym obszarze.

 

 

W dniu 15 września br. na obszarze o najbardziej zwartej zabudowie w obszarze zdegradowanym tj. w obrębie ulic Nowa, Wyzwolenia, Zwycięstwa i Wojska Polskiego odbył się spacer studyjny.

 

Jest to najbardziej angażująca lokalną społeczność forma konsultacji. Za pośrednictwem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta, na tablicach ogłoszeń oraz zaproszeń kierowanych do przedstawicieli interesariuszy (m.in. wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, radnych Rady Miejskiej) Burmistrz Miasta zaprosił do udziału w tym wydarzeniu.

 

Spacer rozpoczął się od bloku nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i kolejno obejmował obszar w obrębie wszystkich budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy poszczególnych nieruchomości w trakcie spotkania wskazywali bezpośrednio w terenie na miejsca problematyczne a także nakreślali propozycje zmian w zakresie urządzania zieleni, usytuowania elementów małej architektury, przebudowy infrastruktury, które mogłyby być realizowane w trakcie rewitalizacji obszaru. W spacerze studyjnym wzięło udział w sumie ponad 100 Mieszkańców.

 

Materiały, tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno, mapa wyznaczonych obszarów oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były od 24 sierpnia 2016 r. do 22 września 2016 r. (włącznie):

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce "Rewitalizacja";
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce "Rewitalizacja";
 • w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 16, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

W okresie trwania konsultacji społecznych (24.08-22.09.2016r.) wpłynął elektronicznie jeden formularz konsultacyjny zawierający 2 wnioski. 12 formularzy w formie papierowej zawierało łącznie 52 wnioski, w formie ustnej złożono 2 wnioski. W trakcie spaceru studyjnego Mieszkańcy złożyli 32 wnioski.

 

 

W związku z wnioskiem dotyczącym przeprowadzenia pogłębionej analizy obszaru zabudowy wielorodzinnej przy ul. 1 Maja, zlecono jej wykonanie.

 

W wyniku pogłębionej analizy fragmentu obszaru ul. 1 Maja do diagnozy wprowadzono obszar zabudowy wielorodzinnej przy ul. 1 Maja. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w załączniku graficznym do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym zaznaczono ostatecznie:

 • Podobszar 1 - obejmujący obszar ul. Zwycięstwa, Wyzwolenia
 • Podobszar 2 - obejmujący obszar ul. Ogrodowej
 • Podobszar 3 - obszar ul. Wiejskiej
 • Podobszar 4 - obszar ul. Kolejowej
 • Podobszar 5 - część ul. 1 Maja (zabudowa wielorodzinna).

 

Informacje i propozycje działań przedstawione przez interesariuszy podczas spotkań konsultacyjnych lub za pośrednictwem ankiet zostaną wykorzystane przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowno.

 

Niniejsze sprawozdanie z konsultacji społecznych wraz z podsumowaniem ilości złożonych formularzy i wniosków umieszcza się na stronie internetowej Miasta Bukowno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube