strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-24 Sobota, Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.10.10 - Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 "Regionalny Program Stypendialny"

 

to projekt wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do małopolskich szkół.

 

 

Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy, do których należą m.in. porozumiewanie się w językach obcych, postawy przedsiębiorcze czy umiejętności informatyczne. Rozwój tych osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.

 

Osiągnięcia uczniów będą punktowane za wyniki w przedmiotach szczególnie ważnych z punktu widzenia właśnie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Proces przyznawania stypendiów będzie weryfikowany na podstawie osiągnięć uczniów w przedmiotach przyrodniczych, tj. przyrodzie (szkoła podstawowa), biologii, chemii, geografii, fizyce (gimnazjum), biologii, chemii, geografii, fizyce i przyrodzie, jako przedmiocie uzupełniającym (szkoły ponadgimnazjalne), a także w przedmiotach informatycznych, językach obcych, matematyce i przedsiębiorczości.

 

Ze wsparcia będą mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust.3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

 

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych wyniesie 400 zł brutto, gimnazjów - 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych - 600 zł brutto.

 

Wykorzystanie stypendium i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych stypendysty będzie weryfikowane na podstawie sprawozdań z realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju.

 

Wzory dokumentów w sprawie naboru wniosków
o przyznanie stypendiów

 

 

 

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełniać następujące kryteria:

 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,75 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
   
 • średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 5,00 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 4,50 dla gimnazjów i 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Komisja stypendialna będzie oceniać wnioski o przyznanie stypendium z zastosowaniem punktacji generalnej:

 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – maks. 10 pkt.,
   
 2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości – maks. 25 pkt.,
   
 3. wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) – maks. 15 pkt.

 

Dodatkowe punkty doliczane będą za następujące elementy:

 • szczególne osiągnięcia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji – maks. 30 pkt.
   
 • stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców – 5 pkt., 3. trudną sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – maks. 10 pkt.,
   
 • dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających min. 3 dzieci) – 5 pkt.,
   
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ – 5 pkt.

 

"Regionalny Program Stypendialny" to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 4 października i potrwa 30 dni. Stypendia na rok szkolny 2016/2017 będą przydzielane w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów (ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału II i Załącznika nr 2).

 

 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2600323


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube