strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.12.15 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 21 grudnia 2016r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 21 grudnia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 29 listopada 2016r.

3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Przyjęcie Budżetu Miasta Bukowno na 2017 rok.

4.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej Miasta.

4.2. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.

4.3. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego oraz opinii komisji stałych Rady Miejskiej.

4.4. Odczytanie opinii Miejskiej Rady Sportu.

4.5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

4.6. Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków Radnych.

4.7. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie (odczytanie autopoprawki).

4.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.

4.9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023 uwzględniającym przegłosowane poprawki.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. Zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

5.2. Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bukowno na lata 2017-2024.

5.3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5.4. Ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

5.5. Upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie".

5.6. Upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukowno".

5.7. Zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.

5.8. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 69/9, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.

5.9. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 277/128, obręb ewidencyjny Starczynów, wraz z nabyciem prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

5.10. Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Informacja o wydanych decyzjach administracyjnych ustalających wysokość opłaty planistycznej oraz zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego (np. odszkodowania, czy wykupu nieruchomości).

7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 25.11.2016r., do 14.12.2016r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 23.11.2016 do 15.12.2016r.

9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Zakończenie obrad.

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube