strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.01.23 - Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości, iż podjęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Bukowno

podaje do publicznej wiadomości, iż podjęte zostało zawieszone (postanowieniem z dnia 12.10.2016 r. znak ŚR.6220.3.2016) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ”Budowa Centrum Logistyczno -Magazynowego ZGH „Bolesław” S.A. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku w Bukownie” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. (ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) z dnia 14.03.2016 r. (uzupełniony w dniu 28.07.2016 r.) i dotyczy działek położonych w Gminie Bukowno o nr ew. 736/4, 736/5 i 736/8 obrębu Starczynów.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. 

Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (z dnia 17.08.2016 r. znak OO.4240.1.370.2016.BaK) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu (z dnia 22.08.2016 r. znak PSSE.NNZ.513/27/16), postanowieniem z dnia 09.09.2016 r. znak ŚR.6220.3.2016 Burmistrz Miasta Bukowno nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, określając tym samym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Postanowieniem z dnia 12.10.2016 r. znak ŚR.6220.3.2016 zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W dniu 15.12.2016 r. (z pismem znak DS/DWY/28255/2016) inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Bukowno podjął zawieszone postępowanie (postanowienie z dnia 27.12.2016 r. znak ŚR.6220.3.2016).

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Bukowno. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków), natomiast organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu (Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz).

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (jest ona wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie - ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00) oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 24 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej na adres kontakt@um.bukowno.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.

Uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bukowno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Na podstawie art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się, iż dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanych przez Burmistrza Miasta Bukowno postanowieniach oraz raport o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonych przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - poprzez: udostępnienie na stronie internetowej Gminy Bukowno www.bukowno.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie bip.malopolska.pl/umbukowno/, wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, a także w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (tablice informacyjne: ul. Kolejowa przy ZGH „Bolesław” oraz przy skrzyżowaniu z ul. Leśną; ul. Leśna przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową oraz przy przejeździe z PKP).

Z up. Burmistrza Miasta

 /-/ Józef Paluch

Zastępca Burmistrza

 

 

 

  


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube