strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.03.10 - Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

18 października 2016 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW). Jedną z kluczowych informacji w ww. dokumentach są wskazane, jako konieczne do wdrażania, działania przyczyniające się do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych. Informacje te przedstawione są w rozdziale dotyczącym podsumowania działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych.

 

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych, oprócz planów gospodarowania wodami i, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo wodne, opracowywany jest przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) w procesie legislacyjnym aPGW miała charakter uzupełniający/towarzyszący do przyjmowanych dokumentów.

 

Plany gospodarowania wodami oraz PWŚK stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ponadto służą między innymi koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych  do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawę ochrony przeciwpowodziowej.

 

Zarówno Program, jak i plany gospodarowania wodami poddawane są przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat.

 

PWŚK, zgodnie z art. 113b ustawy Prawo wodne, stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do ich wprowadzenia w celu osiągnięcia  zakładanych celów środowiskowych, których wypełnienie w określonym czasie pozwoli uzyskać efekty w postaci m.in. osiągnięcia dobrego stanu wód oraz niepogarszania stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Działania wymienione w aPWŚK uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające wynikające z art. 113b Prawa wodnego oraz art. 11RDW. Działania podstawowe ukierunkowane są na spełnienie minimalnych wymogów i wynikają z szeregu dyrektyw.

 

Natomiast działania uzupełniające, to zgodnie z RDW, wszelkie pozostałe środki, które muszą zostać przyjęte w celu osiągnięcia przez jednolite części wód celów środowiskowych. Działania uzupełniające zostały przypisane wszystkim jednolitym częściom wód, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W ramach aPWŚK dokonano również wskazania działań dla obszarów ochronnych. Działania te stanowią działania ochronne zawarte w planach zadań ochronnych i planach ochrony, przewidziane do wdrożenia w odniesieniu do siedlisk i gatunków zależnych od wód, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych w tych obszarach i jednolitych częściach wód, w obrębie których obszary te są zlokalizowane.

 

Dla każdego działania wskazanego w aPWŚK, przypisano jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, harmonogram wdrożenia oraz szacunkowe koszty i potencjalne źródła finansowania. Za pozyskanie środków finansowych odpowiedzialna jest wskazana jednostka. Ocena realizacji programów działań zostanie dokonana w ramach tzw. raportu połówkowego określonego w art. 15 RDW, który stanowi, że w ciągu trzech lat od opublikowanego każdego planu gospodarowania wodami lub jego aktualizacji, państwa członkowskie przedkładają Komisji Europejskiej raport opisujący postęp we wdrażaniu programów działań.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy na fakt, że wszystkie działania znajdujące się w aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju są obowiązkowe do realizacji przez jednostki w niej wskazane w założonych terminach, bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej KZGW:

 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html

 

oraz

 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html 

 

Niewywiązanie się jednostek z nałożonego obowiązku w zakresie realizacji zadań, może skutkować uwagami Komisji Europejskiej do wdrażania postanowień aktualizacji planów gospodarowania wodami, co w konsekwencji może być związane z nałożeniem na Polskę kar finansowych lub zablokowaniem środków na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności.

 

p.o Prezes Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej
Iwona Koza
 
Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube