strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.09.07 - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR W REFERACIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY
 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie,
 

b) preferowany profil wykształcenia: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo,

 

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

e) preferowany minimum rok doświadczenia w administracji samorządowej na pokrewnych stanowiskach,

 

f) znajomość przepisów prawa z zakresu:

- Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

- ustawy o odpadach,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

- Prawo zamówień publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,

g) umiejętność interpretacji w/w przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 

b) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

 

c) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,

 

d) umiejętność pracy w zespole , kreatywność, odpowiedzialność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w szczególności:

- realizacja i monitorowanie zadań określonych w "Programie ochrony środowiska dla Miasta Bukowno" oraz zadań określonych w dokumentach strategicznych dotyczących ochrony środowiska,

 

- przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli, współpraca z organami ochrony środowiska,
 

- przygotowywanie i udzielanie informacji o stanie środowiska. 

b) Edukacja ekologiczna i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

 

c) Realizacja zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, zakres:

- przygotowywanie opinii w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych,

 

- współpraca przy występowaniu w sprawach wyłączenia gruntów z produkcji. 

d) Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień, w szczególności:

- organizowanie i nadzorowanie form ochrony przyrody w gminie,

 

- prowadzenie postępowań dotyczących usuwania drzew lub krzewów, w tym: przygotowywanie zezwoleń w sprawie usunięcia drzew lub krzewów, przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów od osób fizycznych, przygotowywanie decyzji o wymierzeniu administracyjnych kar pieniężnych.

e) Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, zakres:

- nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,

 

- realizacja "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" ewidencjonowanie odpadów azbestowych.

f) Realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności:

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie swojego przydziału czynności,

 

- prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (współpraca).

g) Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego.

 

h) Realizowanie zadań z zakresu ochrony przed: hałasem, wibracjami, polami elektromagnetycznymi.

 

i) Egzekwowanie obowiązku odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz kontrola zbiorników bezodpływowych (współpraca).

 

j) Prowadzenie spraw interwencyjnych w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze,

 

b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,

 

c) praca w pozycji siedzącej,

 

d) warunki szkodliwe nie występują.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

 

b) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

 

c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

 

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 

e) kwestionariusz osobowy,

 

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

 

h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem "Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa" w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa 16

32- 332 Bukowno

w terminie do dnia 20.09.2017 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16.

 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 4,17%.

 

Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2576808


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube