strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.09.15 - Informacja Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie nieprawdziwych informacji podanych przez Stowarzyszenie Zielony Ring Przemszy w prasie lokalnej.

W związku z ukazaniem się w dzisiejszej Gazecie Krakowskiej artykułu "Ekolog straszył skażeniem, ale nikt tego nie potwierdził" zawierającego niezgodne z prawdą stwierdzenia Pana Stefana Piętki, przedstawiciela Stowarzyszenia Zielony Ring Przemszy (cyt.):

 

"- Mafia urzędnicza chce zatruć wodę i nikt w tej sprawie nie reaguje. Burmistrz Bukowna, radni miejscy, posłowie mają gdzieś prawa mieszkańców - przekonuje (Stefan Piętka - dopisek własny)."

 

Burmistrz Miasta Bukowno wobec braku możliwości zaprezentowania w powyższym artykule stanowiska organu prowadzącego postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego ZGH "Bolesław" S.A. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku" przekazuje do wiadomości publicznej syntetyczną informację na temat działań organu w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego.

 

Jej treść została przekazana w dniu 25 sierpnia 2017 roku do Ministerstwa Środowiska i wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że przy prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia z wniosku ZGH "Bolesław" SA, Burmistrz wykazał się należytą starannością i transparentnością we wszystkich czynnościach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wszystkie czynności podejmowane przez Burmistrza były podyktowane uzyskaniem pełnej wiedzy na temat oddziaływania tego przedsięwzięcia  w trosce o bezpieczeństwo ekologiczne Mieszkańców Bukowna i ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Olkusz-Zawiercie. 

 

 


Bukowno, dnia 25.08.2017 r.

 

Ministerstwo Środowiska
Dyrektor Departamentu
Gospodarki Odpadami
Pani Magda Gosk
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


ŚR.6220.3.2016

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2017 r. znak DGO-I.070.31.2017.BM z prośbą o przekazanie syntetycznej informacji dotyczącej postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego ZGH "Bolesław" S.A. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku" informuję, co następuje:

 1. Wnioskiem z dnia 14.03.2016 r. Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S. A zwróciły się do Burmistrza Miasta Bukowno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia (inwestycja dotyczy nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 736/4, 736/5, 736/8 obręb Starczynów, o łącznej powierzchni ok. 21,0 ha). Przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
   
 2. Burmistrz Miasta Bukowno pismami z dnia 29.07.2016 r. zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.
   
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 17.08.2016 r. znak: OO.4240.1.370.2016.BaK stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
    
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pismem z dnia 22.08.2016 r. znak: PSSE.NNZ.513/27/16 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
    
 3. Biorąc pod uwagę opinie RDOŚ i PPIS, organ prowadzący postępowanie wydał kolejno: postanowienie z dnia 09.09.2016 r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu, a następnie postanowienie z dnia 12.10.2016 r. zawieszające przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   
 4. W dniu 15.12.2016 r. pismem znak DS/DWY/28255/2016, inwestor przedłożył wymagany "Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistyczno-Magazynowego ZGH "Bolesław" S.A. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku w Bukownie". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Bukowno postanowieniem z dnia 27.12.2016 r. podjął zawieszone postępowanie.
   
 5. W dniu 20.01.2017 r. organ prowadzący postępowanie obwieszczeniem zawiadomił społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag i wniosków (uwagi i wnioski nie wpłynęły do organu).
   
 6. Burmistrz Miasta Bukowno pismem z dnia 20.01.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, a następnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o zaopiniowanie tychże warunków.
   
  1. Pismem z dnia 21.02.2017 r. znak PSSE.NNZ.514/1/17 PPIS w Olkuszu wydał opinię sanitarną, w której zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania (z uwagami).
  2. Po uzupełnieniu treści raportu przez inwestora (na pismo RDOŚ z dnia 15.02.2017r. znak OO.4242.5.2017.JS) RDOŚ w Krakowie postanowieniem z dnia 07.04.2017 r. znak OO.4242.5.2017.JS uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki tej realizacji.
    
 7. W związku z oświadczeniem (wnioskiem) Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" z dnia 09.05.2017 r. Burmistrz Miasta Bukowno dopuścił ww. organizację ekologiczną do udziału w toczącym się postępowaniu na prawach strony (postanowienie z 23.05.2017 r.).
   
 8. Pismem z dnia 17.05.2017 r. znak: PSSE.NNZ.0911/1/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu poinformował Burmistrza Miasta Bukowno o fakcie, iż w dniu 15.05.2017 r. P. Stefan Piętka v-ce Prezes Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" w rozmowie z PPIS w Olkuszu stwierdził, że opinia sanitarna wydana przez Inspekcję sanitarną w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego ZGH "Bolesław" S.A. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku" oparta została o dokumentację, w której zostały podane istotne dla sprawy dane niezgodne z istniejącym stanem faktycznym. W związku z powyższym PPIS w Olkuszu działając na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Olkuszu. Jednocześnie zwrócił się do organu o ustosunkowanie się do zgłoszonych przez P. Stefana Piętkę zarzutów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
 9. W dniu 23.05.2017 r. Burmistrz Miasta Bukowno zwrócił się z pismem do ZGH "Bolesław" S.A. o ustosunkowanie się to stawianych zarzutów przez P. Stefana Piętkę.
   
 10. Opierając się o informacje zawarte w piśmie z dnia 17.05.2017 r. znak: PSSE.NNZ.0911/1/17, w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu poinformował o wniesieniu przez Związek Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" zarzutu niezgodności ze stanem faktycznym dokumentacji zawierającej dane istotne dla wydania powyższej decyzji oraz o złożeniu przez PPIS w Olkuszu zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, postanowieniem z dnia 24.05.2017 r. znak ŚR.6220.3.2016 Burmistrz Miasta Bukowno zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia do czasu rozstrzygnięcia powyższych kwestii.
   
 11. Z uwagi na odmowę wszczęcia dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Olkuszu, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 Kpk (wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zarzucanego czynu), postanowieniem z dnia 18.08.2017 r. znak ŚR.6220.3.2016 Burmistrz Miasta Bukowno podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania tejże decyzji.
   
 12. Ponieważ ZGH "Bolesław" S.A. w dniu 22.08.2017 r. złożyły pismo nr DWY/DO/2017/19880 cofające wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego ZGH "Bolesław" S.A. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku", w dniu 24.08.2017 r. Burmistrz Miasta Bukowno wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań. Cofnięcie przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji środowiskowej skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia postępowania, co w konsekwencji sprawia, iż staje się ono bezprzedmiotowe.

 

Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski

 

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579254


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube