strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.12.04 - NABÓR NA STANOWISKO: KSIĘGOWY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE

Bukowno, dn.04.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

KSIĘGOWY
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE

 


1. Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Księgowy

  

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
  

Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3.

3. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

 

a) wykształcenie:

 
• średnie oraz co najmniej 2 letni staż pracy lub
• wyższe (preferowane wyższe ekonomiczne)

 

b) wykaże się znajomością aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek finansów publicznych tj. ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów;

 
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego;

 
d) pełna zdolność do czynności prawnych;

 
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 
f) znajomość obsługi  komputera;

4. Wymagania dodatkowe.

a) znajomość zagadnień przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych,
 
b) min. 2 letni staż pracy w samorządowej jednostce budżetowej w przypadku wykształcenia średniego,
 
c) umiejętność pracy w zespole,
 
d) samodzielność i odpowiedzialność, zdolność pracy pod presją czasu,

 

e) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

 

a) Księgowanie wydatków i kosztów wg. rodzajów zgodnie z obowiązującym planem kont na kontach syntetycznych i analitycznych,
 
b) Uzgadnianie kosztów z wydatkami z podziałem na poszczególne zadania,
 
c) Kontrola dysponowania środkami finansowymi, przyznanymi dotacjami,
 
d) Bieżąca kontrola rachunków, faktur oraz list świadczeń,
 
e) Uzgadnianie zobowiązań na poszczególnych zadaniach, rozdziałach, paragrafach,
 
f) Uzgadnianie wypłaconych świadczeń z działami merytorycznymi,
 
g) Sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych, zapotrzebowania do jednostki nadrzędnej na wypłatę świadczeń pieniężnych z poszczególnych działów tut.jednostki,
 
h) Dekretowanie dowodów księgowych,
 
i) Przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji drogą weryfikacji oraz potwierdzania sald,
 
j) Kwalifikowanie poniesionych wydatków do wydatków strukturalnych,
 
k) Naliczania wynagrodzeń pracowników, sporządzania listy płac, sporządzania deklaracji rozliczeniowych do ZUS,US, sporządzania rocznych informacji o dochodach dla pracowników, obsługa programu Płatnik,
 
l) Wprowadzania przelewów do bankowości internetowej z tyt. ponoszonych wydatków i zobowiązań jednostki,
 
m) Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
 
n) Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,
 
b) praca w wymiarze 1 etatu w pokoju trzyosobowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
 
c)budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu listopad 2017r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty.

a) list motywacyjny,
 
b) życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 
c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 
e) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 
f) kserokopie świadectw pracy,
 
g) oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 
h) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 
j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
k) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 
l) opinie, referencje,
 
m) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późń. zm.).
 
n) Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem.

8. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko księgowego” umieszczonym na kopercie.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 18.12.2017r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Kandydat, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie www.bukowno.naszops.pl oraz Urzędu Miejskiego w Bukownie – www.bukowno.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

 

Postępowanie składać się będzie z:

    1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
    2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
      • testu kwalifikacyjnego,
      • rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie
Anna Feliksik

 

    

 Pliki do pobrania:

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube