strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-22 Czwartek, Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.01.12 - NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor w Referacie Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Miejskim w Bukownie


URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

INSPEKTOR W REFERACIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH

 

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

 

1. Wymagania niezbędne:

 
a) wykształcenie wyższe techniczne,

 
b) wymagany profil wykształcenia – budownictwo,

 
c) posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej,

 
d) przynajmniej 3 lata pracy na stanowiskach związanych z budową i remontami dróg,

 
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

 
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 
g) znajomość przepisów prawa z zakresu:
   - Prawo budowlane,
   - ustawa o drogach publicznych,
   - ustawa prawo  zamówień publicznych,
   - Prawo energetyczne,
   - ustawa o samorządzie gminnym,
   - ustawa o pracownikach samorządowych

 
h) umiejętność interpretacji w/w przepisów,

 
i) umiejętność kosztorysowania robót.

2. Dodatkowo preferowane:

a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 
b) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

 
c) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,

 
d) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność,

 
e) co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w administracji rządowej.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw dotyczących bieżącego utrzymania dróg,

 
b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie dróg gminnych,

 
c) udział w komisjach przetargowych na zadania realizowane w ramach Referatu Przedsięwzięć Publicznych, w tym przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 
d) prowadzenie spraw dotyczących infrastruktury oświetleniowej,

 
e) przygotowywanie umów i kontrola ich realizacji na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej i gazu,

 
f) przygotowywanie opracowań zakresu prac związanych z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego,

 
g) sprawowanie nadzoru finansowego wydatkowania środków przeznaczonych w budżecie miasta na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bukowno,

 
h) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Bukownie,

 
i) sporządzanie sprawozdania GUS,

 
j) przeglądy techniczne wynikające z prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz budynków remiz OSP,

 
k) rozliczenia rzeczowo finansowe dochodów oraz wydatków za dany rok budżetowy,

 
l) udział w pracach Komisji i w sesjach Rady Miejskiej,

 
m) przygotowywanie i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,

 
n) uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych,

 
o) uzgodnienia projektów organizacji ruchu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze,

 
b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,

 
c) praca w pozycji siedzącej,

 
d) praca również na terenie Gminy Bukowno,

 
e) warunki szkodliwe nie występują.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

 
b) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

 
c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

 
d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

 
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 
i) oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 
j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Przedsięwzięć Publicznych” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres: 
 


Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno

 
 
w terminie do dnia 24.01.2018 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16.

 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 4,25 %.

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 

Pliki do pobrania:


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2578105


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube