strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-22 Czwartek, Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.01.19 - Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia 19.01.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 2/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2017) z 12 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN (linia kablowa SN relacji PT Bukowno – STK Bukowno – STK Przymiarki – STK Sławków), na działkach nr: 2442, 2615, 2443/1, 2443/2, 2443/4, 2443/5, 2443/3 obr. Stare Bukowno; nr 335/18 obr. Bukowno Miasto, jedn. ewid. Bukowno - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje pełnomocnik: Pan Radosław Goliat, Biuro Projektowo Wykonawcze ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o. (ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań) - złożony 2 paĽdziernika 2017 r., zmieniony i uzupełniony 13 listopada 2017 r.
 
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymuj±cy się pełnomocnictwem sporz±dzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mog± zapoznać się z ww. decyzj± (powołuj±c się na znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za po¶rednictwem organu wydaj±cego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do repliki zegarków breitling wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu o¶wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatni± ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 

Pliki do pobrania:


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2578107


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube