strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-22 Czwartek, Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.01.29 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa

Bukowno, dnia 29.01.2018 r.


ŚR.6220.14.2016 

 
 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa

 

 
   Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, dalej ustawa ooś)

 
Burmistrz Miasta Bukowno

 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji udokumentowanego złoża piasków formierskich ”Szczakowa” w projektowanym obszarze górniczym „Bukowno I”.

 
   Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w związku z wnioskiem Sibelco Poland Sp. z o.o. (al. Gen. Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk) z dnia 19.12.2016 r. (uzupełnianym w dniach 15.02.2017 r., 21.03.2017 r., 31.07.2017 r., 12.10.2017 r.) i dotyczy nieruchomości położonych w Gminie Bukowno obręb 0001 Bór Biskupi oraz Mieście Sławków obręb 0003 Dębowa Góra. Z wnioskiem ww. przedsiębiorca przedłożył Raport oddziaływania na środowisko, który uzupełnił/ zmienił dnia 31.07.2017 r. i dnia 12.10.2017 r. (Aneks nr 1 do Raportu z lipca 2017 r.).
   Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha”.

 
   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Bukowno. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków), natomiast organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu (Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz).

 
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w postanowieniu z dnia 30.11.2017 r. znak: PSSE.NNZ.514/4/17 zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, określił warunki jego realizacji.

 
   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, w oparciu o art. 50 § 1 i art. 54 Kpa, pismem z dnia 21.11.2017 r. znak: OO.4242.66.2017.BaK wezwał do uzupełnienia zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe w dniu 29.12.2017 r. do wiadomości tutejszego organu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 29.11.2017 r. adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w postanowieniu z dnia 21.12.2017 r. znak: OO.4242.66.2017.BaK uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony środowiska przedmiotowe przedsięwzięcie, określił warunki jego realizacji.

 
   Jednocześnie Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (jest ona wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie - ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00) oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 31 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.

  
   Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej na adres kontakt@um.bukowno.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.
   Uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bukowno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.


   Na podstawie art. 21 ustawy ooś zawiadamia się, iż dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bukowno.
   Informuję również, że przedmiotowe przedsięwzięcie wykracza poza obszar Gminy Miejskiej Bukowno, zatem w myśl art. 75 ust.4 ustawy ooś organ prowadzący sprawę obowiązany jest wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Sławkowa.

 
   Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś - poprzez: udostępnienie na stronie internetowej Gminy Bukowno www.bukowno.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie bip.malopolska.pl/umbukowno/, wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa bip.slawkow.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sławkowa, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta
 /-/ Józef Paluch
 Zastępca Burmistrza


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2578118


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube