strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.03.29 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta Bukowno

ŚR.6220.9.2017  

Bukowno, dnia 29.03.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), dalej ustawa ooś

 

Burmistrz Miasta Bukowno

 

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej drogi łączącej Drogę Krajową nr 94 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Bukownie.

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w związku z wnioskiem Zarządu Drogowego w Olkuszu z dnia 04.12.2017 r. (uzupełnionym w dniu 25.01.2018 r. i 15.02.2018 r.) i dotyczy nieruchomości położonych w Mieście Bukowno (obręby: Wodąca, Starczynów, Stare Bukowno) oraz w Gminie Bolesław (obręby: Krze, Ujków Nowy, Bolesław, Podlipie, Krążek). Z wnioskiem ww. wnioskodawca przedłożył Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Bukowno.

 

Ponadto informuję o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, którymi są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu (Al. 1000-lecia 13a,32-300 Olkusz) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach (ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice).

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie - ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00) oraz o możliwości składania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków.

 

Zastrzeżenia i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej na adres kontakt@um.bukowno.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.

 

Informuję również, że przedmiotowe przedsięwzięcie wykracza poza obszar Gminy Miejskiej Bukowno, zatem w myśl art. 75 ust. 4 ustawy ooś organ prowadzący sprawę obowiązany jest wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z Wójtem Gminy Bolesław.

 

Na podstawie art. 21 ustawy ooś zawiadamia się, iż dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś - poprzez: udostępnienie na stronie internetowej Gminy Bukowno www.bukowno.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie bip.malopolska.pl/umbukowno/, wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Józef Paluch
Zastępca Burmistrza

 

Rynek poglądowy

 

Planowany przebieg połączenia drogowego

Rysunek poglądowy - Planowany przebieg połączenia drogowego

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607916


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube