strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Kompetencje

Zakres działania i kompetencje: 

Mirosław Gajdziszewski

Burmistrz Miasta
 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
 

1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz, 

2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 

3. składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem,  

4. przedstawianie do ogłoszenia uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

5. wykonywanie uchwał Rady,  

6. przedkładanie na Sesjach Rady sprawozdań z wykonania Uchwał, 

7. załatwianie interpelacji radnych, 

8. wydawanie zarządzeń, 

9. wykorzystywanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem, 

10. dbanie o prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej,  

11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,  

12. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
13. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy, 

14. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 

15. reprezentowanie Miasta w organach spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje, 

16. gospodarowanie funduszem płac Urzędu, 

17. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 

18. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, 

19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza, przepisami prawa i uchwałami Rady. 
   

Józef PaluchZastępca Burmistrza Miasta

 

1. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy wykonywanie czynności zgodnie z uprawnieniami Burmistrza, wynikających z zastępstwa i poleceń służbowych. 

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy ponadto koordynowanie i nadzorowanie bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez:

a) wykonywanie w stosunku do kierowników tych referatów i jednostek organizacyjnych obowiązków zwierzchnika służbowego

b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez te osoby przepisów prawa w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy

 

Marcin Cockiewicz Sekretarz Miasta

 

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.

2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu,

2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego aktualizacja,

3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,

4) ustalanie szczegółowych i indywidualnych zakresów czynności dla kierowników referatów oraz przy ich współudziale dla poszczególnych stanowisk,

5) czuwanie nad organizacją pracy w Urzędzie,

6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,

7) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych Urzędu z wyłączeniem zawierania i rozwiązywania umów o pracę,

8) udzielanie urlopów wypoczynkowych kierownikom podległych referatów i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, a podczas nieobecności Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza również kierownikom referatów im podległych,

9) zlecanie wyjazdów służbowych pracownikom,

10) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych ( szkolenia i seminaria),

11) planowanie kosztów utrzymania Urzędu we współpracy z kierownikiem Referatu Organizacyjno-Administracyjnego,

12) organizowanie współdziałania z samorządami mieszkańców oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta,

13) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta,

14) koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności bezpośrednio podległych referatów komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez:

a) wykonywanie w stosunku do kierowników tych referatów i jednostek organizacyjnych obowiązków zwierzchnika służbowego

b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez te osoby przepisów prawa w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy

15) współpraca z Radą w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji i wykonywania uchwał Rady,

16) nadzorowanie realizacji uchwał Rady,

17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza.
 

 

Halina LekstonSkarbnik Miasta

 
Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta.

 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie zbiorczego zestawienia prognozy dochodów i planu wydatków do projektu budżetu Miasta,

2) przekazywanie wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu Miasta,

3) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,

4) prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta,

5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu Miasta,

6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

8) prowadzenie nadzoru nad obsługą finansowo - księgową jednostek organizacyjnych Miasta,

9) realizacja zadań określonych w obowiązujących przepisach w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, dochodów, podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,

10) nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji majątku Miasta,

11) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a szczególności:

a) zakładowego planu kont instrukcji

b) obiegu dokumentów zasad

c) przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

12) opracowanie zbiorczego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta

13) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

14) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

15) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Miasta i zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi oraz Radzie,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube