strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Organizacyjno-Administracyjny

Referat Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 847, 857
email:
Organizacyjny@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Sekretariatu Urzędu poprzez:

a) sprawowanie obsługi sekretarskiej i organizacyjnej Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,
b) przygotowywanie i rejestrację bieżącej korespondencji wychodzącej zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej,
c) obsługę urządzeń telefonicznych, telefaksowych oraz urządzeń łączności alarmowej,

2. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Elektronicznego Biura Podawczego poprzez:

a) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw przez klientów,
b) wydawanie druków wniosków do załatwienia spraw, przyjmowanie tych wniosków oraz przekazywanie ich komórkom organizacyjnym Urzędu celem ich załatwienia,
c) bieżącą rejestrację korespondencji przychodzącej zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
d) przekazywanie korespondencji do dekretacji,
e) przekazywanie korespondencji do komórek organizacyjnych Urzędu,

3. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Biura Rady poprzez:

a) obsługę kancelaryjno-biurową Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej:

• zawiadamianie o posiedzeniach Rady i komisji,
• protokołowanie posiedzeń Rady,
• terminowe przekazywanie Burmistrzowi odpisów uchwał Rady i wniosków komisji oraz odpisów z protokołów posiedzeń Rady,
• terminowe przekazywanie wyciągów z protokołów oraz kopii uchwał jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów,

b) prowadzenie rejestrów:

• uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego,
• wniosków komisji Rady,
• wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz kontrola ich realizacji,
• wniosków samorządów mieszkańców,

c) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
d) zapewnianie radnym w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej i prawnej,
e) przygotowanie i przekazywanie materiałów na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia komisji,
f) zabezpieczenie do dyspozycji Rady pomieszczeń na sesję, posiedzenia komisji, pracy radnych,
g) udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych w zakresie określonym w Statucie oraz współpraca z Sekretarzem Miasta w celu zapewnienia mieszkańcom Miasta informacji o pracach Rady i komisji,
h) wykonywanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych i wyborów do samorządów mieszkańców,
i) przesyłanie organom nadzoru (Wojewody i RIO) uchwał Rady oraz zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego,

4. prowadzenie spraw kadrowych, w tym:

a) gospodarowanie etatami i funduszem płac,
b) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta:

• zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
• zgłaszanie do ubezpieczenia
• organizacja szkoleń pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
• załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,

c) opracowywanie analiz i informacji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych Urzędu,
d) prowadzenie postępowań wyjaśniających - na polecenie Burmistrza, Z-cy Burmistrza lub Sekretarza - dotyczących dyscypliny pracy,

5. prowadzenie obsługi gospodarczej Urzędu, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją pracy Urzędu,
b) gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi niezbędnymi do bieżącej pracy,
c) nadzór nad obsługą przewozową samochodem służbowym /ustalanie i koordynowanie wyjazdów, rozliczanie przebiegu kilometrów, ubezpieczenia/,
d) dysponowanie pokojami biurowymi i ich wyposażeniem – prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia,
e) zabezpieczenia budynku i mienia Urzędu,
f) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej Urzędu poprzez przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie budynku Urzędu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; zapewnienie konserwacji i naprawy tych urządzeń,
g) utrzymanie porządku i czystości w obiektach,
h) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego na cele administracyjne,
i) prowadzenie i nadzór nad remontami bieżącymi i modernizacją Urzędu,

6. prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu poprzez:

a) przygotowywanie dla mediów - w tym dla mediów lokalnych - informacji o pracy organów Miasta i Urzędu, w tym związanych z organizowanymi przetargami i konkursami,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Burmistrza, Z–cy, Sekretarza, oraz ich wystąpień publicznych,
c) analizowanie publikacji prasowych dotyczących działalności organów Miasta, Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
d) prowadzenie kroniki Miasta,
e) redagowanie strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

7. prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów normatywnych Burmistrza,
 
8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski (ewidencja, rozdział, dopilnowanie terminowego ich załatwiania),

 
9. koordynacja organizacji miejskich obchodów świąt państwowych,
 
10. obsługa współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi poprzez:

a) obsługę organizacyjną i protokolarną oficjalnych wizyt w ramach współpracy miast partnerskich,
b) opracowanie i uzgadnianie dokumentów związanych ze tą współpracą,
c) zapewnianie tłumaczeń korespondencji i organizowanie spotkań oficjalnych.

11. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendów lokalnych i ogólnokrajowych,
 
12. komputeryzacja Urzędu:

a) administrowanie i pełnienie nadzoru nad systemami informatycznymi zainstalowanymi w Urzędzie,
b) administracja siecią komputerową Urzędu,
c) zakup materiałów eksploatacyjnych,

13. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, poprzez m.in:

a) monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,
b) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) opracowywanie założeń programowych oraz inicjowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
d) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi,

14. realizacja zadań wynikających z obowiązku prowadzenia samorządowych instytucji kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji amatorskiego ruchu artystycznego w tym:

a) monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności podległych instytucji kultury,
b) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami twórców kultury, z artystami i animatorami kultury,
c) współpraca w zakresie organizowania imprez o charakterze artystycznym, kulturalnym i patriotycznym,
d) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
e) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury,

15. prowadzenie spraw związanych promocją miasta (przygotowanie folderów, materiałów promocyjnych, bieżąca aktualizacja strony internetowej w tym zakresie),

 
16. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):

a) opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z w/w organizacjami,
b) organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przygotowywanie projektów umów na realizację tych zadań,

17. sprawowanie merytorycznej kontroli wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządów Mieszkańców w poszczególnych osiedlach,

 
18. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579413


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube