strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 850, 853, 829.
email:
SprawyObywatelskie@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym:

a) prowadzenie ewidencji ludności Miasta,
b) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem posiadania dowodu osobistego,
c) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
d) aktualizowanie kartoteki adresowej i udzielanie informacji adresowych,
e) prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
f) przekazywanie informacji do Centralnego Biura Adresowego, Rządowego Centrum Informacyjnego /PESEL/, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Urzędu Statystycznego o zmianach osobowych i adresowych,

2. prowadzenie stałego rejestru wyborców Miasta,

 

3. prowadzenie spraw związanych z:

a) wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz kontrolą ich przeprowadzania,
b) realizacją zadań wynikających z ustawy prawo o zgromadzeniach oraz z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (prowadzenie postępowań w sprawach dot. zgromadzeń, przyjmowanie zgłoszeń w sprawach imprez publicznych),

4. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo działalności gospodarczej, w tym:

a) wydawanie zaświadczeń i decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) nadzór nad prawidłową sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych – współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5. realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, a w szczególności:

a) planowanie i koordynacja działalności w zakresie zadań obronnych,
b) planowanie świadczeń rzeczowych oraz osobistych na rzecz obronności kraju,
c) przygotowanie i aktualizacja aktów normatywnych dotyczących obronności kraju - w tym “służba stałego dyżuru”,
d) zabezpieczenie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w Urzędzie,
e) organizacja szkoleń z zakresu obronności,
f) planowanie i realizacja Akcji Kurierskiej,
g) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek "W" oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
h) opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz zakresu działania referatów w czasie pokoju w zakresie zadań obronnych,

6. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym:

a) opracowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Wojewody,
b) bieżąca współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu,
c) podejmowanie i realizacja czynności wynikających z pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

7. prowadzenie spraw wojskowych, a w szczególności:

a) udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu,
b) przygotowanie dokumentacji przedpoborowych,
c) wypłacanie zasiłków członkom rodzin żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
d) pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym,
e) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

8. współdziałanie z organami Policji:

a) koordynacja współdziałania w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) przygotowanie materiałów w sprawach dotyczących opiniowania powołania komendanta komisariatu Policji oraz opiniowania powierzenia pełnienia obowiązków komendanta komisariatu Policji,
c) przygotowanie materiałów do opiniowania mianowania i zwalniania kierownika rewiru,
d) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Policji,
e) planowanie i realizacja funduszy przydzielonych na zadania Policji,
f) przygotowanie materiałów w sprawie wniosków o zwiększenie obsady Policji,

9. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegającego na zapewnieniu zainteresowanym:

a) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
b) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
c) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych,

10. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

  

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577157


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube