strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-39
email:
USC@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

  

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego, w tym rejestracji komputerowej: urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów alfabetycznych tych aktów,

 2. Sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie zaświadczeń przekazanych przez jednostki kościoła lub związki wyznaniowe,

 3. Wystawianie z aktów stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych lub zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego na wniosek uprawnionych osób i organów,

 4. Bieżąca aktualizacja ksiąg stanu cywilnego poprzez nanoszenie przypisków i wzmianek dodatkowych m. in. na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych orzekanych przez inne uprawnione organy administracji publicznej,

 5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz aktów zbiorowych w archiwum akt stanu cywilnego,

 6. Przekazywanie ponad 100-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,

 7. Przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,

 8. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

 9. Przyjmowanie oświadczeń:

a)    o wyborze imienia (imion) dla dziecka,

b)    o zmianie imienia (imion) dziecku,

c)    o uznaniu ojcostwa,

d)    o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

e)    małżonka rozwiedzionego, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 1. Przyjmowanie zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński i braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,

 2. Przyjmowanie jednostronnych zapewnień celem wydania zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

a)    odtworzenia akt stanu cywilnego,

b)    wpisu do miejscowych ksiąg stanu cywilnego, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

c)    sporządzania aktów stanu cywilnego dla zdarzeń zaistniałych za granicą i nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

d)    sprostowania lub uzupełnienia akt stanu cywilnego,

e)    zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania,

f)     zmiany imion i nazwisk.
 

 1. Wydawanie zaświadczeń:

a)    stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,

b)    stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą,

 1. Powiadamianie właściwych organów ewidencji ludności i wystawców dowodów osobistych oraz organu prowadzącego PESEL o zarejestrowanych urodzeniach, małżeństwach i zgonach oraz innych zmianach stanu cywilnego,

 2. Powiadamianie właściwych urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach celem sporządzenia przypisków pod aktem urodzenia i małżeństwa,

 3. Powiadamianie właściwych zagranicznych urzędników stanu cywilnego miejsca urodzenia o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach,

 4. Powiadamianie sądów opiekuńczych o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,

 5. Powiadamianie stron o nieważności małżeństwa wyznaniowego z powodu niedotrzymania terminu ważności dokumentów,

 6. Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom, których akty urodzenia lub małżeństw sporządzone zostały w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego,

 7. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych z tych okazji,

 8. Prowadzenie i przekazywanie Urzędowi Statystycznemu sprawozdawczości statystycznej w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów,

 9. Zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci,

 10. Sporządzanie testamentów alograficznych,

 11. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją osób narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego.

 12. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

 

 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube