strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2003

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

 

znajdują się

 

w Biuletynie Informacji PublicznejBIP 

 


 

2003:

 • Uchwała Nr XXIV/147/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2004 rok.
 • Uchwała Nr XXIV/146/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia procentowych wskaźników, określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała Nr XXIV/145/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowna.
 • Uchwała Nr XXIV/144/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
 • Uchwała Nr XXIV/143/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXIV/142/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXIV/141/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXIV/140/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXIII/139/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr V/33/2003 z dn. 5.02.2003r w sprawie wskazania osób do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Uchwała Nr XXIII/138/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnienia dzieci i młodzieży z opłat za korzystanie z basenu krytego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bukownie.
 • Uchwała Nr XXIII/137/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie wniesienia wpłaty na poczet kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XXIII/136/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.05.2003r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Bukowno .
 • Uchwała Nr XXIII/135/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXIII/134/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003r.
 • Uchwała Nr XXIII/133/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
 • Uchwała Nr XXIII/132/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXIII/131/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.
 • Uchwała Nr XXII/130/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmiany treści Porozumienia Międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków .
 • Uchwała Nr XXII/129/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXII/128/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXII/127/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXII/126/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXI/125/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003 r.
 • Uchwała Nr XXI/124/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XX/123/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie wyboru ławników.
 • Uchwała Nr XX/122/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie wniesienia wpłaty na poczet kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XX/121/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla: Bukowno Stare z Przymiarkami.
 • Uchwała Nr XX/120/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003 r.
 • Uchwała Nr XX/119/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XX/118/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XX/117/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr XX/116/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady.
 • Uchwała Nr XX/115/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XX/114/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr XX/113/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie ustalenia ilości członków poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XX/112/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 paździenika 2003 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr XIX/111/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 paździenika 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003r.
 • Uchwała Nr XVIII/110/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 paździenika 2003 roku w sprawie rozstrzygnięcia skarg Pana Witolda Stopy oraz Pani Zofii Holisz.
 • Uchwała Nr XVIII/109/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 paździenika 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr II/6/2002 z dnia 27.11.2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XVIII/108/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 paździenika 2003 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zdzisława Szotka jako członka Komisji Rewizyjnej oraz zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr XVIII/107/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 paździenika 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XVIII/106/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 paździenika 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003 r.
 • Uchwała Nr XVIII/105/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 paździenika 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Bukowno.

 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003r.
 • Uchwała Nr XVII/104/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie obowiązku pracy radnych w stałych komisjach Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr XVII/103/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr XVII/102/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XVII/101/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr XVII/100/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XVI/99/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr XVI/98/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania nad odwołaniem z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XVI/97/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r .
 • Uchwała Nr XVI/96/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003 r.
 • Uchwała Nr XVI/95/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie wyrażenia woli zmiany sposobu użytkowania budynku Gimnazjum przy ul. Kolejowej na Centrum Kultury.
 • Uchwała Nr XVI/94/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin “Szansa Białej Przemszy”.
 • Uchwała Nr XVI/93/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Bukowno sporządzonego na dzień 31.12.2002r.
 • Uchwała Nr XV/92/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27.11.2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr XV/91/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr II/6/2002 z dnia 27.11.2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej .
 • Uchwała Nr XV/90/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • Uchwała Nr XV/89/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003r.
 • Uchwała Nr XV/88/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003r.
 • Uchwała Nr XV/87/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkół Nr 2 w Bukownie.
 • Uchwała Nr XV/86/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Bukownie.
 • Uchwała Nr XIV/85/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budzetu Miasta Bukowno na 2003 r.
 • Uchwała Nr XIII/84/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.03.2003 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003 r.
 • Uchwała Nr XII/83/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zmiany uchwaly nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27.11.2002r. w sprawie ustalenia skladu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr XII/82/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej.
 • Uchwała Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Bukownie prowadzonej przez Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16.04.2003r.
 • Uchwała Nr XII/79/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wytypowania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • Oświadczenie Nr XII/78/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia środków finansowych z budżetu Miasta na inwestycje.
 • Uchwała Nr XII/77/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie Nr VII/48/2003 z 26.03.2003r. w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003r.
 • Uchwała Nr XII/76/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XII/75/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003 r.
 • Uchwała Nr XII/74/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bukowno.
 • Uchwała Nr XI/73/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr II/6/2002 z dnia 27.11.2002r w sprawie ustalenia składow osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej .
 • Uchwała Nr XI/72/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy rzeczowej w formie zakupów do Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Bukownie prowadzonej przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Bukowno .
 • Uchwała Nr XI/70/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2003r .
 • Uchwała Nr XI/69/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Nr 2 w Bukownie .
 • Uchwała Nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie.
 • Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR w Bukownie.
 • Uchwała Nr X/66/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie zbycia udziałów Gminy Bukowno w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Olkuszu.
 • Uchwała Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 r.
 • Uchwała Nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Bukowno.
 • Uchwała Nr IX/63/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie w zakresie opłat cmentarnych.
 • Uchwała Nr VIII/61/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania z budżetu Miasta dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
 • Uchwała Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej szkół i placówek oświatowych.
 • Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.
 • Uchwała Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Nr 2 w Bukownie.
 • Uchwała Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bukownie.
 • Uchwała Nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie.
 • Uchwała Nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie.
 • Uchwała Nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/99 z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Bukownie.
 • Uchwała Nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Bukownie.
 • Uchwała Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie przyznania diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli: Centrum Południe, Centrum Północ i Bór z Przeniem.
 • Uchwała Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2003r .
 • Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej .
 • Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej .
 • Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia przedmiotów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Bukownie .
 • Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr IX/63/99 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 08.06.1999r. .
 • Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133.
 • Uchwała Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie przy ul. Szkolnej 8.
 • Uchwała Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133.
 • Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany obwodu Gimnazjum w Bukownie.
 • Uchwała Nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie reprezentowania Gminy Bukowno w Zgromadzeniu Związku Gmin "Szansa Białej Przemszy".
 • Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 • Uchwała Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie wskazania osób do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Uchwała Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania.
 • Uchwała Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do określonych rodzajów usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • Uchwała Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej.
 • Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnienia dzieci i młodzieży z opłat za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bukownie.

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube