strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Zasady dostępu i korzystania z dokumentów

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/105/2003
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 15 października 2003 r.

  

 

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W TYM PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ ORGANÓW MIASTA I KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

 

  

§ 1.1. Każdy obywatel ma prawo dostępu i korzystania z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym:

- protokołów z posiedzeń Rady i jej komisji,

- z pracy Burmistrza Miasta

oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. a, b, c, d, e, f, ust. 4 lit. a, b, c, d, ust. 5 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami).

2. Ograniczenia możliwości korzystania z dokumentów wynikają z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych lub ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji.

 

§ 2.1. Udostępnianie dokumentów następuje na wniosek osoby zainteresowanej, z tym że nie wymagana jest forma pisemna oraz wykazanie interesu prawnego lub faktycznego.

2. Sposób udostępniania dokumentów zależy od zainteresowanego i polegać może na:

- sporządzaniu z dokumentów odpisów, notatek, wyciągów lub kserokopii,

- przeglądaniu akt bez wykonywania czynności, o których mowa wyżej.

 

§ 3.1. Dostęp do dokumentów i korzystanie z nich organizuje w zakresie działania:

Rady - Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący komisji Rady,
Burmistrz Miasta - w pozostałych sprawach wynikających z wykonywania zadań publicznych
2. Przewodniczący Rady może upoważnić odpowiedzialnego pracownika Biura Rady do załatwiania wniosków o udostępnienie dokumentów zainteresowanym.

 

§ 4. Dokumentami z pracy Burmistrza w szczególności są:

- zarządzenia,

- zawierane umowy,

- wyniki negocjacji,

- składane pisemne oświadczenia,

- odpowiedzi na pisma zainteresowanym oraz pisma kierowane w celu załatwienia spraw Miasta i jego mieszkańców.

 

§ 5. Zapoznanie się z w/w dokumentami następuje na wniosek zainteresowanegozgodnie z unormowaniem § 2 niniejszych zasad.

 

§ 6.1. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

2. Na podstawie dekretacji Burmistrza kierowany jest do załatwienia przez referat merytorycznie odpowiedzialny za prowadzenie danej sprawy.

3. Kierownik referatu obowiązany jest z zachowaniem szczególnej staranności załatwić złożony wniosek pod względem merytorycznym oraz w terminie 14 dni od daty wpływu pisma do Urzędu.

 

§ 7. Udostępnianie dokumentów odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami).


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575138


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube