strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  ZASADY korzystania z bezpłatnych punktów dostępowych do internetu (HotSpot) na terenie Miasta Bukowno.

 

 

 

Regulamin korzystania z punktu HotSpot

 

Zalogowanie do hotspota jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo blokowania wybranych MAC adresów urządzeń, które naruszają zasady regulaminu.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Miasto Bukowno.
 2. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu (zwana dalej "Usługa") polega na udostępnieniu przez Miasto Bukowno bezprzewodowego i bezpłatnego dostępu do internetu w lokalizacjach oznaczonych specjalnymi tabliczkami informacyjnymi z logiem Miasta Bukowna oraz znakiem „HotSpot WiFi”.
 3. Usługa realizowana jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą bezprzewodową (standard IEEE 802.11b/g) i łączy, zwanych dalej "HotSpot".
 4. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do HotSpot.
 5. Dostawcą łącza oraz operatorem HotSpot jest firma NET-Comet (zwana dalej Operatorem).
 6. Regulamin dostępny jest pod adresem www.bukowno.pl/hotspot oraz po podłączeniu się do sieci hotspot na stronie logowania i obowiązuje każdego, kto podłączy się do punktu HotSpot. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci dostępowej HotSpot.

§2
Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. W ramach realizacji Usługi, Miasto Bukowno dołoży wszelkich starań, aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Miasto Bukowno, zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu punku HotSpot ze względu na prace konserwacyjne lub inne zdarzenia losowe.
 2. Każdy Użytkownik otrzymuje współdzielone pasmo o przepustowości do 256 kb/s (download) oraz 128 kb/s (upload).
 3. Sesja trwa 45 minut - po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.
 4. Użytkownik otrzymuje miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych i wysłanych oraz odebranych) do wykorzystania w wysokości 700 MB.
 5. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
 6. Operator realizujący nadzór nad prawidłowym działaniem Usługi, może zapoznać się ze znaczeniem danych zgromadzonych przez urządzenia dostępowe, wyłącznie w zakresie potrzebnym do wykonywania Usługi i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej.
 7. Usługa świadczona jest niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Strefach Zasięgu.
 8. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 9. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, smartphone, tablet) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z o nazwie (SSID) "HotSpot.Bukowno". W celu zalogowania należy uruchomić przeglądarkę, zaakceptować regulamin” .

§3
Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń punku HotSpot związanych z jego eksploatacją.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie punktu dostępowego Hotspot lub urządzeń innych użytkowników, w szczególności zabronione jest:
 • nieświadome lub świadome i nieuzasadnione powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług np.: natłoku w sieci transmisji danych lub przepełnienia zasobów usług o wartości dodanej dla transmisji danych, (np. pamięci masowej systemu poczty elektronicznej, DDoS itp);
 • transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne;
 • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;
 • wysyłanie spamu;
 • używanie programów typu p2p;
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i materiałów pornograficznych;
 • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.;
 • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot;
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci;

§4
Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

 1. Miasto Bukowno jest wyłączone z odpowiedzialności za szkody jakie może ponieść Użytkownik na skutek korzystania z Usługi lub sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, t.j: 
   - 
  utrata danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika, 
   - 
  ujawnienie danych Użytkownika, 
   -
  brak dostępu do punktu Hotspot, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usługi;
 2. Miasto Bukowno nie jest odpowiedzialne za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 3. Miasto Bukowno nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek okoliczności powstałe z winy Użytkownika np. na skutek awarii sprzętu, oprogramowania Użytkownika lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa.
 4. Miasto Bukowno nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 5. Miasto Bukowno nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 6. Miasto Bukowno nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 7. Miasto Bukowno nie gwarantuje dostępności do wszystkich usług sieciowych i stron www.
 8. Miasto Bukowno zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi wynikających z ochrony oraz poprawnej pracy sieci. W szczególności ograniczenia, dotyczące dostępu do poszczególnych usług internetowych oraz maksymalnej ilości transmitowanych danych i prędkości transmisji.
 9. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.

§5
Pomoc techniczna

 1. Użytkownik punktu HotSpot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: hotspot@um.bukowno.pl 
 2. Administrator systemu nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie doboru sprzętu współpracującego z punktami dostępu

§6
Postanowienia końcowe

 1. Opublikowane zmiany Regulaminu są wiążące dla Stron od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej www.bukowno.pl/hotspot oraz po podłączeniu się do sieci Hotspot.
 2. Zmiany parametrów technicznych nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Łączności, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz inne stosowne przepisy.

          

 

 

Bezpłatny punkt dostępowy
do internetu
(HotSpot)

 

swoim zasięgiem obejmuje  plac przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz teren basenu rekreacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. ks Zelka, skwer przy obelisku Żołnierza Polskiego przy ul.  Pocztowej, a także boiska ze sztucznymi nawierzchniami przy Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2 w Bukownie.

 

    
 

 Dostawcą łącza oraz operatorem HotSpota jest firma NET-Comet.

 


 

 

Jak korzystać z naszego HotSpota?

 

Upewnij się, że Twój sprzęt posiada kartę łączności bezprzewodowej WLAN, a następnie sprawdź, czy karta ta jest włączona:

 

Uruchom "Moje miejsca sieciowe", klikając ikonkę,

  
Kliknij "Wyświetl połączenia sieciowe",

 

Jeśli karta jest wyłączona, należy ją włączyć - klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce "Połączenie sieci bezprzewodowej" i wybierając "Włącz".
  

 

Należy sprawdzić, czy właściwości protokołu internetowego ustawione są na "Uzyskaj adres IP automatycznie" i "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie":

 

Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce "Połączenie sieci bezprzewodowej" i wybieramy "Właściwości",

 

 

W okienku Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej na liście składników odnajdujemy Protokół TCP/IP, wskazujemy go myszą i wybieramy "Właściwości",

 

 

 We Właściwościach protokołu TCP/IP ustawiamy "Uzyskaj adres IP automatycznie" i "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie".

 

 

 

Jeśli Twój sprzęt znajdzie się w zasięgo sygnału HotSpota pojawi się komunikat "Sieci bezprzewodowe wykryte".
 

 

Po kliknięciu na powyższy komunikat, pojawi się okno dostępnych sieci bezprzewodowych. Należy wybrać sieć o identyfikatorze "Hotspot.Bukowno" i wcisnąć przycisk "Połącz".
   

 

Po pojawieniu się poniższego ostrzeżenia wybierz "Mimo to połącz",

  

 

...wówczas ujrzysz komunikat o nawiązywaniu połączenia,

 

 

 

Nawiązanie połączenia z siecią potwierdza poniższy komunikat z informacją "Połączono" przy sieci "Hotspot.Bukowno".

 

 

Następnie należy uruchomić przeglądarkę internetową w celu zalogowania się do hotspota.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube