strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2011

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie
 

znajdują się
 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP
 


2011:

 

 • UCHWAŁA NR XVI/101/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę 595, obręb ewidencyjny Wodąca.
 • UCHWAŁA NR XVI/100/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
 • UCHWAŁA NR XVI/99/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do określonych rodzajów usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie,
 • UCHWAŁA NR XVI/98/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • UCHWAŁA NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Południe i Bukowno Bór,
 • UCHWAŁA NR XVI/96/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy,
 • UCHWAŁA NR XVI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • UCHWAŁA NR XVI/94/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2012 rok,
 • UCHWAŁA NR XVI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2020,
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA ROK 2012 Nr XVI/92/2011 z 29 grudnia 2011 r.
 • UCHWAŁA NR XV/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w formularzach deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XV/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 grudnia 2011 r. zmianiająca uchwałę Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
 • Uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
 • Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w Gminie Bukowno projektu pn. „Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci z klas I –III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bukowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1. poddziałanie 9.1.2 
 • UCHWAŁA NR XIV/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie 
 • Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii N4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie ul. Sławkowska 194
 • UCHWAŁA NR XIV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkole w Bukownie.
 • Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
 • Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011-2014
 • UCHWAŁA NR XIV/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
 • UCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/224/04 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomośći, podatku rolnego i podatku leśnego
 • UCHWAŁA NR XIV/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XIV/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów
 • UCHWAŁA NR XIV/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 • UCHWAŁA NR XIV/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
 • UCHWAŁA NR XIV/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Oświadczenie Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2011 roku w sprawie proponowanego przebiegu Linii Kolejowej E65 - Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa.
 • Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2011 roku w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25 - obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do sądu.
 • Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2011 roku w sprawie regulaminu głosowania tajnego dla wyboru ławników
 • UCHWAŁA NR XII/70/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 171 położoną w Bukownie przy ul. Ogrodowej, obręb ewidencyjny Podlesie.
 • UCHWAŁA NR XII/69/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bukownie Nr LVI/308/2010 z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do określopnych rodzajów usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sporzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 869/1 (obręb ewidencyjny Stare Bukowno) na rzecz jej współwłaściciela, położonej w Bukownie przy ul. Sławkowskiej.
 • UCHWAŁA NR XII/67/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wydania opinii do wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Olkusz o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XII/66/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę 1047/13 obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR XII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XII/64/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do zarządu Osiedla Centrum Północ.
 • UCHWAŁA NR XII/63/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/366/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR XII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmieniającą uchwałę Nr 15/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011-2014.
 • UCHWAŁA NR XII/60/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zaciągniecią kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł
 • UCHWAŁA NR XII/59/11 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
 • UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR XI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
 • UCHWAŁA NR XI/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na niezałatwienie w terminie przez Burmistrza Miasta wniosku z art. 241 kpa.
 • Uchwała Nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich
 • Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011-2014
 • Uchwała Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011r.
 • Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukownie, świadczonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2010 rok
 • Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
 • Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i nawiązanie współpracy pomiędzy Miastem Bukowno w Rzeczypospolitej Polskiej i Miastem Sandikli w Republice Turcji.
 • Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
 • Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli: Centrum Północ, Wodąca i Podlesie.
 • Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formu informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Miasta Bukowno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 • Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011-2014.
 • Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011r.
 • Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł
 • Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 • Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez Miejskie Przedszkole w Bukownie
 • Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011-2014
 • Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.20011 r.
 • Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o."
 • UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia wysokości oprocentowania do części opłaty rozłożonej na raty.
 • UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bukowno
 • UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie umorzenia należności Gminy Bukowno
 • UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
 • UCHWAŁA NR VI/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011-2014
 • UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
 • UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących drogę publiczną, oznaczonych nr działek: 554 o pow. 0,7000ha, 586 o pow. 3,6444ha, 589 o pow. 0,8728ha, 43/4 o pow. 0,0198ha, 44/7 o pow. 0,0275ha, 44,8 o pow. 1,3091ha i 44/9 o pow. 1,1521ha (obręb Podlesie) oraz 4/4 o pow. 0,0805ha i 7/5 o pow. 0,1267ha (obręb Bór Biskupi)
 • UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
 • UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Bukowno
 • UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie reprezentowania Miasta Bukowno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu
 • UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bukowno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" i "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Bukowno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016".
 • UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Bukownie przy ul. Kolejowej Nr 30
 • Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2011 rok
 • Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011-2014
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2011 nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579695


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube