strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BUKOWNIE

 Regulamin Organizacyjny w formacie PDF 


Załącznik do Zarządzenia Nr 163/11
Burmistrza Miasta Bukowno
z dn. 7.07.2011r
z późn. zm.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO W BUKOWNIE

 

 

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

   

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bukownie określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

a) strukturę organizacyjną Urzędu,
b) zakres działania poszczególnych referatów.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) "Burmistrzu" – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Bukowno,
b) "jednostkach organizacyjnych Miasta" – należy przesz to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone dla realizacji zadań Miasta,
c) "kierownikach" – należy przez to rozumieć kierowników referatów,
d) "komórkach organizacyjnych Urzędu" – należy przez to rozumieć referaty,
e) "Mieście" – należy przez to rozumieć Miasto Bukowno,
f) "Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bukownie,
g) "Regulaminie" – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bukownie,
h) "Zastępcy Burmistrza" – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Bukowno,
i) "Sekretarzu" – należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Bukowno,
j) "Skarbniku" – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Bukowno,
k) "Urzędzie" – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bukownie.

3. Urząd realizuje zadania:

a) własne gminy – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 - tekst jednolity - późniejszymi zmianami) i ustaw szczególnych,
b) zlecone - z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji i przygotowania i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów,
c) przejęte w drodze porozumień z organami administracji rządowej, powiatu lub województwa.

 

§ 2

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

 

§ 3

Siedzibą Urzędu jest budynek położony w Bukownie przy ul. Kolejowej 16.

 

 

ROZDZIAŁ II
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

 

§ 4

 

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników referatów.
3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi.
4. Kierownicy kierują pracą referatów w Urzędzie i ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do właściwości ich referatów.

 

 

BURMISTRZ

 

§ 5

 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
3. składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem,
4. przedstawianie do ogłoszenia uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
5. wykonywanie uchwał Rady,
6. przedkładanie na Sesjach Rady sprawozdań z wykonania Uchwał,
7. odpowiadanie na interpelacje i zapytania radnych,
8. wydawanie zarządzeń,
9. wykorzystywanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem,
10. dbanie o prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej,
11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
12. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa, w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy,
13. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, do których gmina przynależy oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
14. reprezentowanie Miasta w organach spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
15. gospodarowanie funduszem płac Urzędu,
16. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
17. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
18. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza, przepisami prawa i uchwałami Rady.

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

§ 6

 

1. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy wykonywanie czynności zgodnie z uprawnieniami Burmistrza, wynikających z zastępstwa i poleceń służbowych.
2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy ponadto koordynowanie i nadzorowanie bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez:

a) wykonywanie w stosunku do kierowników tych referatów i jednostek organizacyjnych obowiązków zwierzchnika służbowego,
b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez te osoby przepisów prawa, w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy,
c) współpraca z Radą w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji i wykonywania uchwał Rady,
d) nadzorowanie realizacji uchwał Rady,
e) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza.

 

SEKRETARZ MIASTA

 

§ 7

 

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

a) wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu,
b) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego aktualizacja,
c) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
d) ustalanie szczegółowych i indywidualnych zakresów czynności dla kierowników referatów oraz przy ich współudziale dla poszczególnych stanowisk,
e) czuwanie nad organizacją pracy w Urzędzie,
f) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
g) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych Urzędu z wyłączeniem zawierania i rozwiązywania umów o pracę,
h) zlecanie wyjazdów służbowych pracownikom,
i) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych (szkolenia i seminaria),planowanie kosztów utrzymania Urzędu we współpracy z kierownikiem Referatu Organizacyjno-Administracyjnego,
j) organizowanie współdziałania z samorządami mieszkańców oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta,
k) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta,
l) koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności bezpośrednio podległych referatów komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta poprzez:

• wykonywanie w stosunku do kierowników tych referatów i jednostek organizacyjnych obowiązków bezpośredniego zwierzchnika służbowego,
• sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez te osoby przepisów prawa w tym ustaw o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz przepisów prawa pracy,

m) współpraca z Radą w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji i wykonywania uchwał Rady,
n) nadzorowanie realizacji uchwał Rady,
o) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza.

 

SKARBNIK MIASTA

 

§ 8

 

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

a) opracowywanie zbiorczego zestawienia prognozy dochodów i planu wydatków do projektu budżetu Miasta,
b) przekazywanie wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu Miasta,
c) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
d) prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta,
e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu Miasta,
f) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
g) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
h) prowadzenie nadzoru nad obsługą finansowo – księgową jednostek organizacyjnych Miasta,
i) realizacja zadań określonych w obowiązujących przepisach w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, dochodów, podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
j) nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji majątku Miasta,
k) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

• zakładowego planu kont,
• instrukcji obiegu dokumentów księgowych,
• zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

l) opracowanie zbiorczego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta
m) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
n) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
o) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Miasta i zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi oraz Radzie,
p) współpraca z Radą w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji i wykonywania uchwał Rady,
q) nadzorowanie realizacji uchwał Rady,
r) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza.

 

 
KIEROWNICY REFERATÓW

 

§ 9

 

Do zadań i obowiązków kierowników referatów należy:

1. zapewnianie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań referatu wynikających z niniejszego regulaminu,
2. programowanie działalności referatu,
3. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
4. opracowanie wniosków do projektu budżetu Miasta,
5. opracowanie wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych, wniosków do projektów planów finansowych,
6. opracowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz realizacja podjętych uchwał i wydanych zarządzeń,
7. sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia Komisji Rady,
8. przygotowanie wniosków o wniesienie sprawy pod obrady Komisji Rady,
9. współdziałanie z kierownikami innych referatów w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
10. opracowanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism okólnych, poleceń Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza,
11. uczestnictwo w sesjach Rady, w posiedzeniach Komisji zgodnie z dyspozycją Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika,
12. współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządami mieszkańców osiedli, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
13. realizacja zadań własnych i zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych przez miasto z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z jej organami ( w zakresie działania referatu),
14. przygotowanie i realizacja procedur udzielania zamówień z zakresu działania referatu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
15. udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków,
16. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych,
17. prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych referatu,
18. usprawnienie organizacji, metod i form pracy referatu,
19. współpraca z innymi referatami w zakresie wdrażania systemu rejestracji i obiegu dokumentów,
20. organizowanie kontroli wewnętrznej w ramach referatu, w tym sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i sprawdzanie czy zobowiązania wynikające z operacji gospodarczych mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie wydatków,
21. przygotowywanie i aktualizacja obowiązujących procedur załatwianych spraw,
22. dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów,
23. współpraca z informatykiem w zakresie aktualizacji danych zamieszczanych na stronie internetowej,
24. współdziałanie z Sekretarzem przy udzielaniu informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań oraz reagowania na krytykę w środkach masowego przekazu i wykorzystanie jej dla doskonalenia pracy referatu,
25. współdziałanie z innymi referatami przy realizacji zadań wykraczających poza zakres działania jednego referatu,
26. wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza.

 

ROZDZIAŁ III.
WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

§ 10

 

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) bezpośrednio podległe Burmistrzowi: 

a. Biuro Prawne (BP)
b. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
c. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PN)
d. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej  (OC)
e. Stanowisko ds. BHP (BHP)
f. Stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji  (ABI)

2) bezpośrednio podległe Zastępcy Burmistrza:  

a. Referat Przedsięwzięć Publicznych (PP)
b. Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego  (GL)
c. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ŚR)
d. Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości
i Budownictwa  (GB)

e. Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (RiF)

3) bezpośrednio podległe Sekretarzowi:   

a. Referat Spraw Obywatelskich (SO)

b. Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej  (OZ)
c. Archiwum Zakładowe (AZ)
d. Referat Organizacyjno-Administracyjny,
w tym Sekretariat Urzędu, Elektroniczne Biuro Podawcze oraz Biuro Rady (OR)

4) bezpośrednio podległe Skarbnikowi: 

a. Referat Finansowo-Księgowy (FK)
b. Referat Kontroli i Budżetu (KB)

 

 §11

 

1. Do realizacji zadań Miasta utworzone są następujące jednostki organizacyjne:

1. bezpośrednio podległe Burmistrzowi:   

a. Miejski Ośrodek Kultury MOK
b. Miejska Biblioteka Publiczna MBP

2. bezpośrednio podległe Zastępcy Burmistrza:   

a. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej MZGK
b. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS

3. bezpośrednio podległe Sekretarzowi:   

a. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR
b. Zespół Szkół Nr 1 ZS 1
c. Zespół Szkół Nr 2 ZS 2
d. Miejskie Przedszkole MP

 
 
ROZDZIAŁ IV.
ZASADY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 

§ 12

 

Do zadań Biura Prawnego należy w szczególności:

1. Obsługa prawna Urzędu, Rady Miejskiej, Komisji Rady i radnych poprzez:

a) udzielanie porad prawnych,
b) sporządzanie opinii prawnych,
c) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał lub ich przygotowanie,
d) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień lub ich przygotowanie,
e) opiniowanie projektów decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej,
f) wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami stosunku pracy, umorzenia wierzytelności, zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
g) sprawowanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawach, w których Miasto jest stroną postępowania,

2. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Miasta,
3. Udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Miasta,
4. Świadczenie doraźnej obsługi prawnej na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających obsługi prawnej,
5. Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz wojewódzkiego dziennika urzędowego
6. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

 

§ 13

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego, w tym rejestracji komputerowej: urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów alfabetycznych tych aktów,

2. Sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie zaświadczeń przekazanych przez jednostki kościoła lub związki wyznaniowe,
3. Wystawianie z aktów stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych lub zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego na wniosek uprawnionych osób i organów,
4. Bieżąca aktualizacja ksiąg stanu cywilnego poprzez nanoszenie przypisków i wzmianek dodatkowych m. in. na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych orzekanych przez inne uprawnione organy administracji publicznej,
5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz aktów zbiorowych w archiwum akt stanu cywilnego,
6. Przekazywanie ponad 100-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
7. Przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
8. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
9. Przyjmowanie oświadczeń:

a) o wyborze imienia (imion) dla dziecka,
b) o zmianie imienia (imion) dziecku,
c) o uznaniu ojcostwa,
d) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
e) małżonka rozwiedzionego, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

10. Przyjmowanie zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński i braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
11. Przyjmowanie jednostronnych zapewnień celem wydania zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
12. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

a) odtworzenia akt stanu cywilnego,
b) wpisu do miejscowych ksiąg stanu cywilnego, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
c) sporządzania aktów stanu cywilnego dla zdarzeń zaistniałych za granicą i nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
d) sprostowania lub uzupełnienia akt stanu cywilnego,
e) zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania,
f) zmiany imion i nazwisk.

13. Wydawanie zaświadczeń:

a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą,

14. Powiadamianie właściwych organów ewidencji ludności i wystawców dowodów osobistych oraz organu prowadzącego PESEL o zarejestrowanych urodzeniach, małżeństwach i zgonach oraz innych zmianach stanu cywilnego,
15. Powiadamianie właściwych urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach celem sporządzenia przypisków pod aktem urodzenia i małżeństwa,
16. Powiadamianie właściwych zagranicznych urzędników stanu cywilnego miejsca urodzenia o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach,
17. Powiadamianie sądów opiekuńczych o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,
18. Powiadamianie stron o nieważności małżeństwa wyznaniowego z powodu niedotrzymania terminu ważności dokumentów,
19. Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom, których akty urodzenia lub małżeństw sporządzone zostały w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego,
20. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych z tych okazji,
21. Prowadzenie i przekazywanie Urzędowi Statystycznemu sprawozdawczości statystycznej w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów,
22. Zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci,
23. Sporządzanie testamentów alograficznych,
24. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją osób narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego.
25. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 
§ 14

 

Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
5. Opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
6. Nadzór nad realizacją Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

7. Nadzór nad realizacją przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą „poufne”.
8. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9. Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie opracowania i realizacji Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
10. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 

§15

 

--- skreślony ---

 

 

§ 16

 

Do zadań osoby na Stanowisku ds. Obrony Cywilnej należy w szczególności:

1. Planowanie działalności w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej na terenie Miasta oraz przygotowywanie w tym zakresie zarządzeń, wytycznych i decyzji Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej,
2. Koordynowanie planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez referaty, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na terenie Miasta,
3. Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Miasta, a także koordynowanie i nadzorowanie opracowania tych planów przez podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na terenie Miasta,
4. Planowanie i przygotowywanie do działania systemu wykrywania i alarmowania, a także utrzymywanie w gotowości elementów i urządzeń tego systemu,
5. Koordynowanie tworzenia formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad przygotowaniem jej do działania,
6. Planowanie oraz koordynowanie wykonywania przedsięwzięć związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań obrony cywilnej,
7. Organizowanie i koordynowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, w szczególności w zakresie działania po wystąpieniu zagrożeń w czasie pokoju,
8. Współudział w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków,
9. Koordynowanie udziału miejskich jednostek organizacyjnych w zintegrowanym systemie ratownictwa,
10. Nadzór nad przygotowaniem i utrzymaniem budowli obronnych. 

 

§ 17

 

Do zadań osoby na Stanowisku ds. BHP należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Opracowywanie i upowszechnianie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
4. Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na stanowiskach pracy,
6. Bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
7. Prowadzenie rejestrów i pełnej dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,
8. Opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
9. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną, Związkami Zawodowymi, Komendami Straży Pożarnej oraz służbą zdrowia w zakresie całokształtu spraw dotyczących problematyki bhp,
10. Organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bhp.

 

§ 18

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

1. Sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjno-technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
2. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych,
3. Nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom,
4. Przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych osobowych oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
5. Zatwierdzanie wzorów dokumentów (odpowiednie klauzule na dokumentach) dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
6. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
7. Wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa w Urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
8. Koordynacja działań związanych z definiowaniem, opisywaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz usprawnianiem procesów przetwarzania informacji w Urzędzie,
9. Szkolenie oraz prowadzenie ewidencji szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
10. Weryfikacja zarządzeń Burmistrza dotyczących ochrony danych osobowych celem ich zaktualizowania.

 

§ 19

 

Do zadań Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:

1. Opracowywanie wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz współpraca z Kierownikami merytorycznych Referatów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie niezbędnym do przygotowania tych wniosków,
2. Stały monitoring funduszy oraz środków pomocowych,
3. W zakresie nadzoru właścicielskiego i strategii rozwoju Miasta:

a) gromadzenie informacji o spółkach, w których Miasto posiada udziały lub akcje
b) analiza efektywności działania związków i porozumień komunalnych, których miasto jest członkiem,
c) przygotowywanie projektów zmian systemowych i organizacyjnych sprzyjających realizacji zadań Miasta,
d) opracowywanie zbiorczych i jednostkowych sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji zadań przez jednostki w których Miasto posiada udziały lub akcje,
e) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem oraz aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta,
f) opracowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście przy w współudziale z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa oraz Referatem Organizacyjno-Administracyjnym,
g) koordynowanie spraw z zakresu promocji gospodarczej Miasta poprzez przygotowywanie ofert inwestycyjnych przy współudziale innych referatów,

4. Wykonywanie innych zadań zleconych,
5. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

§ 20

 

Do zadań Referatu Przedsięwzięć Publicznych należy w szczególności:

1. W zakresie inwestycji miejskich:

a) sprawowanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu Miasta i realizowanych przez gminę,
b) udział w opracowywaniu wspólnie z innymi referatami programu rozwoju inwestycji,
c) przedstawianie założeń (propozycji) do projektów planów inwestycji miejskich ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów i propozycji źródeł finansowania,
d) współpraca z Referatem ds. pozyskiwania środków pomocowych w pozyskiwaniu środków finansowych dla realizacji inwestycji z zewnętrznych źródeł finansowania,
e) nadzór techniczny nad realizacją inwestycji realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
f) zapewnienie nadzoru technicznego dla inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych,
g) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na:
• inwestycje miejskie,
• modernizacje,
• remonty kapitalne,
h) prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji oraz nadzór formalny i merytoryczny w zakresie zobowiązań dotyczących inwestycji miejskich należących do zadań referatu,
i) pomoc pozostałym referatom w realizacji remontów bieżących oraz modernizacji, sprawowanie nadzoru technicznego nad przebiegiem tych remontów.

2. W zakresie gospodarki komunalnej:

a) nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie urządzeń będących własnością Miasta,
b) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej stanowiącej majątek Miasta, oraz współpraca z Przedsiębiorstwami będącymi właścicielami sieci uzbrojenia terenu położonych na terenie Miasta, w zakresie gospodarki energetycznej, cieplnej, gazowniczej oraz telekomunikacji,
c) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, parków i terenów komunalnych, a także konserwacją kanalizacji deszczowej,
d) nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,
e) nadzór techniczny i finansowy nad robotami przekazanymi do realizacji MZGK w Bukownie w zakresie działania referatu.

3. W zakresie drogownictwa:

a) zarządzanie siecią dróg gminnych i powiatowych przejętych na podstawie porozumienia z powiatem poprzez:

• monitorowanie realizacji zadań przez wybranego operatora w zakresie ich remontów i bieżącego oraz zimowego utrzymania,
• utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym,
• administrowanie drogami, mostami i pasami drogowymi,
• planowanie inwestycji drogowych oraz remontów dróg,

b) opracowywanie kwartalnych harmonogramów w zakresie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta oraz monitorowanie realizacji zadań w tym zakresie,
c) współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Zarządem Drogowym w Olkuszu w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta oraz przekazywanie informacji Zarządowi Drogowemu o stanach i potrzebach w zakresie remontów oraz bieżącego i zimowego utrzymania tych dróg,
d) przygotowywanie projektów zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową (np. banery reklamowe, tablice informacyjne),
e) prowadzenie spraw związanych z gospodarką parkingową na terenie Miasta.

4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

a) prowadzenie rejestru terenowych ochotniczych straży pożarnych,
b) bieżąca współpraca z Zarządami OSP w ich działalności statutowej,
c) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie działania ochotniczych straży pożarnych.
d) koordynowanie udziału miejskich jednostek organizacyjnych w zintegrowanym systemie ratownictwa - współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,
e) współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich i Stanowiskiem ds. Obrony Cywilnej w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania Miasta w sytuacjach kryzysowych.

5. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

§ 21

 

Do zadań Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego należy w szczególności:

1. W zakresie gospodarki lokalowej:

a) wykonywanie zadań wynikających z przepisów w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
b) opracowywanie założeń do wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz wnioskowanie zmian wynikających z uwarunkowań realizacji tego programu,
c) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:

• koordynacja działań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
• przygotowywanie kwartalnych analiz dotyczących dochodów i wydatków Miasta związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy
• współpraca z Referatem Przedsięwzięć Publicznych w zakresie planowania remontów kapitalnych i bieżących, a także adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne,
• kontrola realizacji umów o administrowanie lokalami, których Miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem,
• realizacja zadań wynikających z uczestnictwa Miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
• rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu

• współpraca Społeczną Komisją Mieszkaniową oraz obsługa prac komisji,
• zamiany lokali,
• prowadzenie spraw związanych z eksmisjami wykonywanymi przez komornika sądowego,

d) nadzór nad zadaniami prowadzonymi przez administratorów i zarządców budynków i lokali użytkowych Miasta, w tym remontami budynków i lokali
e) współpraca z zarządcami zasobów mieszkaniowych w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego nieruchomości,
f) przygotowanie dokumentacji w sprawach udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym,
g) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

2. W zakresie organizacji transportu:

a) współpraca z Referatem Przedsięwzięć Publicznych w zakresie prowadzenia i realizacji programów i planów miejskiego systemu transportowego,
b) nadzór nad funkcjonowaniem systemu komunikacji miejskiej poprzez:

• badanie i ocenę potrzeb przewozowych,
• planowanie organizacji linii, tras i przystanków wraz z organizatorem komunikacji Związkiem Komunalnym Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu,
• kontrolę jakości organizacji przewozów realizowanej przez ZKG "KM" w Olkuszu,
• prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu, w którym Miasto posiada swoje udziały w zakresie wykonywania zadań przewozowych,
• realizację zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym w zakresie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
• administrowanie przystankami komunikacji miejskiej i ustalanie zasad korzystania z przystanków,

3. Ustalanie lokalizacji targowisk i ich regulaminów oraz nadzór nad prowadzeniem targowisk,
4. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

§ 22

 

Do zadań Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa należy w szczególności:

1. prowadzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
2. prowadzenie spraw związanych przenoszeniem prawa własności nieruchomości i lokali oraz oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta,
3. oddawanie nieruchomości z trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie i użytkowanie,
4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania przetargów związanych z działalnością referatu i ich organizowanie,
5. nabywanie oraz zamiana gruntów niezbędnych dla potrzeb Miasta,
6. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
7. aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd,
8. prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
9. prowadzenie spraw wykonania prawa pierwokupu nieruchomości,
10. regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych na cele komunalne,
11. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawach obrotu nieruchomościami,
12. prowadzenie spraw związanych z obowiązkami Burmistrza Miasta w zakresie wynikającym z przepisów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
13. prowadzenie postępowań w zakresie podziałów geodezyjnych, scaleń oraz rozgraniczania nieruchomości,
14. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości i ich części, nazewnictwa ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej budynków,
15. prowadzenie planu dochodów i wydatków referatu,
16. nadzór nad realizacją studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta,
17. analiza i ocena wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,
18. koordynacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
19. formalna i merytoryczna ocena przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
20. przygotowywanie projektów opinii do opracowywanych przez sąsiednie gminy studiów zagospodarowania przestrzennego tych gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
21. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
22. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu,
23. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
24. przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
25. opiniowanie projektów podziału nieruchomości,
26. udzielanie zezwoleń na wejście w teren przy realizacji inwestycji ( budowa, modernizacja urządzeń infrastruktury technicznej) na nieruchomościach będących własnością Miasta za wyjątkiem dróg,
27. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

§ 23

 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Sekretariatu Urzędu poprzez:

a) sprawowanie obsługi sekretarskiej i organizacyjnej Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,
b) przygotowywanie i rejestrację bieżącej korespondencji wychodzącej zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej,
c) obsługę urządzeń telefonicznych, telefaksowych oraz urządzeń łączności alarmowej,

2. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Elektronicznego Biura Podawczego poprzez:

a) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw przez klientów,
b) wydawanie druków wniosków do załatwienia spraw, przyjmowanie tych wniosków oraz przekazywanie ich komórkom organizacyjnym Urzędu celem ich załatwienia,
c) bieżącą rejestrację korespondencji przychodzącej zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
d) przekazywanie korespondencji do dekretacji,
e) przekazywanie korespondencji do komórek organizacyjnych Urzędu,

3. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Biura Rady poprzez:

a) obsługę kancelaryjno-biurową Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej:

• zawiadamianie o posiedzeniach Rady i komisji,
• protokołowanie posiedzeń Rady,
• terminowe przekazywanie Burmistrzowi odpisów uchwał Rady i wniosków komisji oraz odpisów z protokołów posiedzeń Rady,
• terminowe przekazywanie wyciągów z protokołów oraz kopii uchwał jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów,

b) prowadzenie rejestrów:

• uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego,
• wniosków komisji Rady,
• wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz kontrola ich realizacji,
• wniosków samorządów mieszkańców,

c) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
d) zapewnianie radnym w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej i prawnej,
e) przygotowanie i przekazywanie materiałów na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia komisji,
f) zabezpieczenie do dyspozycji Rady pomieszczeń na sesję, posiedzenia komisji, pracy radnych,
g) udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych w zakresie określonym w Statucie oraz współpraca z Sekretarzem Miasta w celu zapewnienia mieszkańcom Miasta informacji o pracach Rady i komisji,
h) wykonywanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych i wyborów do samorządów mieszkańców,
i) przesyłanie organom nadzoru (Wojewody i RIO) uchwał Rady oraz zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego,

4. prowadzenie spraw kadrowych, w tym:

a) gospodarowanie etatami i funduszem płac,
b) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta:

• zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
• zgłaszanie do ubezpieczenia
• organizacja szkoleń pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
• załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,

c) opracowywanie analiz i informacji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych Urzędu,
d) prowadzenie postępowań wyjaśniających - na polecenie Burmistrza, Z-cy Burmistrza lub Sekretarza - dotyczących dyscypliny pracy,

5. prowadzenie obsługi gospodarczej Urzędu, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją pracy Urzędu,
b) gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi niezbędnymi do bieżącej pracy,
c) nadzór nad obsługą przewozową samochodem służbowym /ustalanie i koordynowanie wyjazdów, rozliczanie przebiegu kilometrów, ubezpieczenia/,
d) dysponowanie pokojami biurowymi i ich wyposażeniem – prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia,
e) zabezpieczenia budynku i mienia Urzędu,
f) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej Urzędu poprzez przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie budynku Urzędu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; zapewnienie konserwacji i naprawy tych urządzeń,
g) utrzymanie porządku i czystości w obiektach,
h) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego na cele administracyjne,
i) prowadzenie i nadzór nad remontami bieżącymi i modernizacją Urzędu,

6. prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu poprzez:

a) przygotowywanie dla mediów - w tym dla mediów lokalnych - informacji o pracy organów Miasta i Urzędu, w tym związanych z organizowanymi przetargami i konkursami,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Burmistrza, Z–cy, Sekretarza, oraz ich wystąpień publicznych,
c) analizowanie publikacji prasowych dotyczących działalności organów Miasta, Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
d) prowadzenie kroniki Miasta,
e) redagowanie strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

7. prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów normatywnych Burmistrza,
8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski (ewidencja, rozdział, dopilnowanie terminowego ich załatwiania),
9. koordynacja organizacji miejskich obchodów świąt państwowych,
10. obsługa współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi poprzez:

a) obsługę organizacyjną i protokolarną oficjalnych wizyt w ramach współpracy miast partnerskich,
b) opracowanie i uzgadnianie dokumentów związanych ze tą współpracą,
c) zapewnianie tłumaczeń korespondencji i organizowanie spotkań oficjalnych.

11. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendów lokalnych i ogólnokrajowych,
12. komputeryzacja Urzędu:

a) administrowanie i pełnienie nadzoru nad systemami informatycznymi zainstalowanymi w Urzędzie,
b) administracja siecią komputerową Urzędu,
c) zakup materiałów eksploatacyjnych,

13. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, poprzez m.in:

a) monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,
b) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) opracowywanie założeń programowych oraz inicjowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
d) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi,

14. realizacja zadań wynikających z obowiązku prowadzenia samorządowych instytucji kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji amatorskiego ruchu artystycznego w tym:

a) monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności podległych instytucji kultury,
b) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami twórców kultury, z artystami i animatorami kultury,
c) współpraca w zakresie organizowania imprez o charakterze artystycznym, kulturalnym i patriotycznym,
d) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
e) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury,

15. prowadzenie spraw związanych promocją miasta (przygotowanie folderów, materiałów promocyjnych, bieżąca aktualizacja strony internetowej w tym zakresie),
16. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):

a) opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z w/w organizacjami,
b) organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przygotowywanie projektów umów na realizację tych zadań,

17. sprawowanie merytorycznej kontroli wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządów Mieszkańców w poszczególnych osiedlach,
18. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

§ 24

 

Do zadań Referatu Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1. realizacja zadań określonych w przepisach prawa wynikających z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli, w tym:

a) monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad tymi jednostkami,
b) nadzór nad opracowywaniem i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, współpraca w tej dziedzinie z właściwymi agendami Kuratorium Oświaty,
c) realizowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli,
d) współpraca z Kuratorium Oświaty, nauczycielskimi organizacjami związkowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami wychowania pozaszkolnego w zakresie wykonywania zadań oświatowych
e) koordynowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci oraz wyjazdów śródrocznych,
f) organizowanie dowozu uczniów do szkół,
g) prowadzenie spraw dotyczących stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów,
h) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli,

2. współpraca z niepublicznymi szkołami i przedszkolami,
3. współpraca z referatem Przedsięwzięć Publicznych w zakresie planowania remontów kapitalnych szkół i przedszkoli,
4. realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym:

a) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,
b) wspieranie i inicjowanie programów zdrowotnych,
c) analiza i ocena stanu zdrowia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
d) promocja zdrowia,
e) opracowywanie planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
f) opracowywanie programów profilaktycznych obejmujących działania na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców oraz współpraca w tym zakresie z zakładami opieki zdrowotnej,
g) współdziałanie z właściwym inspektorem sanitarnym w zakresie działalności przeciwepidemiologicznej oraz poprawy stanu sanitarnego Miasta,

5. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
6. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy w przypadkach szczególnych,
b) nadzór organizacyjny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie,

7. przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

§ 25

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym:

a) prowadzenie ewidencji ludności Miasta,
b) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem posiadania dowodu osobistego,
c) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
d) aktualizowanie kartoteki adresowej i udzielanie informacji adresowych,
e) prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
f) przekazywanie informacji do Centralnego Biura Adresowego, Rządowego Centrum Informacyjnego /PESEL/, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Urzędu Statystycznego o zmianach osobowych i adresowych,

2. prowadzenie stałego rejestru wyborców Miasta,
3. prowadzenie spraw związanych z:

a) wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz kontrolą ich przeprowadzania,
b) realizacją zadań wynikających z ustawy prawo o zgromadzeniach oraz z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (prowadzenie postępowań w sprawach dot. zgromadzeń, przyjmowanie zgłoszeń w sprawach imprez publicznych),

4. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo działalności gospodarczej, w tym:

a) wydawanie zaświadczeń i decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) nadzór nad prawidłową sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych – współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5. realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, a w szczególności:

a) planowanie i koordynacja działalności w zakresie zadań obronnych,
b) planowanie świadczeń rzeczowych oraz osobistych na rzecz obronności kraju,
c) przygotowanie i aktualizacja aktów normatywnych dotyczących obronności kraju - w tym "służba stałego dyżuru",
d) zabezpieczenie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w Urzędzie,
e) organizacja szkoleń z zakresu obronności,
f) planowanie i realizacja Akcji Kurierskiej,
g) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek "W" oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
h) opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz zakresu działania referatów w czasie pokoju w zakresie zadań obronnych,

6. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym:

a) opracowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Wojewody,
b) bieżąca współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu,
c) podejmowanie i realizacja czynności wynikających z pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

7. prowadzenie spraw wojskowych, a w szczególności:

a) udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu,
b) przygotowanie dokumentacji przedpoborowych,
c) wypłacanie zasiłków członkom rodzin żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
d) pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym,
e) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

8. współdziałanie z organami Policji:

a) koordynacja współdziałania w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) przygotowanie materiałów w sprawach dotyczących opiniowania powołania komendanta komisariatu Policji oraz opiniowania powierzenia pełnienia obowiązków komendanta komisariatu Policji,
c) przygotowanie materiałów do opiniowania mianowania i zwalniania kierownika rewiru,
d) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Policji,
e) planowanie i realizacja funduszy przydzielonych na zadania Policji,
f) przygotowanie materiałów w sprawie wniosków o zwiększenie obsady Policji,

9. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegającego na zapewnieniu zainteresowanym:

a) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
b) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
c) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych,

10. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 
§ 26

 

Do zadań Archiwum Zakładowego należy:

1. nadzór w zakresie prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu,
2. przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
3. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz prowadzenie jej ewidencji,
4. zlecanie w razie potrzeby niezbędnych prac konserwatorskich,
5. dbałość o zabezpieczenie lokalu archiwum przed włamaniem, pożarem lub zalaniem,
6. udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym,
7. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął,
8. przekazywanie materiałów archiwalnych, po upływie wymaganego okresu do właściwego archiwum państwowego,
9. utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym odpowiedzialnym za archiwum zakładowe oraz przechowywane w nim materiały archiwalne,
10. wykonywanie pozostałych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2006r nr 97, poz. 673), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. nr 167, poz. 1375).

 

§ 27

 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw nadzoru i kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska,
2. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody oraz walorów krajobrazowych, terenów zieleni, drzew i krzewów,
3. realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie i udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska.
4. edukacja ekologiczna i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
5. przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.
6. prowadzenie spraw w zakresie porządku i czystości na terenie Miasta
7. nadzór nad utrzymaniem miejskich terenów zielonych
8. prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
9. prowadzenie spraw z zakresu hodowli, służby weterynaryjnej i ochrony zwierząt,
10. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.
11. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne w zakresie wód powierzchniowych naturalnych.
12. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.
13. wykonywanie zadań gminy dotyczących ochrony powierzchni ziemi i ochrony gruntów, w tym ochrony gruntów rolnych i leśnych.
14. prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska przed odpadami przemysłowymi.
15. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami.
16. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i ochroną przed polami elektromagnetycznymi.
17. planowanie nadzór i ewidencjonowanie wydatków budżetowych w zakresie ochrony środowiska.
18. współpraca z Referatem Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
19. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

§ 28

 

Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1. W zakresie wykonywania obowiązków Głównego Księgowego Urzędu:

a) prowadzenie rachunkowości Urzędu,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Urzędu,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) zapewnianie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Urzędu,
g) przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Urzędu,
h) sporządzanie projektów planów finansowych oraz planów finansowych Urzędu.

2. W zakresie budżetowo-finansowym:

a) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
b) prowadzenie spraw kasowych,
c) prowadzenie w uzgodnieniu z właściwymi referatami gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Miasta,
d) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
e) kontrola wydawania środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych związanych z przyjmowaniem i zakupem środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów,
f) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków.

3. W zakresie wymiaru i poboru zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych:

a) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów stanowiących dochód Miasta, w tym przygotowywanie decyzji podatkowych,
b) planowanie podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, analiza wykonania tych planów, a także sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
c) przygotowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
d) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach.

4. W zakresie księgowości i kontroli:

a) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,
b) prowadzenie rachunkowości podatkowej i opłat oraz należności finansowych,
c) bieżąca kontrola kasy i stanu sald na rachunkach bankowych.

5. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

§ 29

 

Do zadań Referatu Kontroli i Budżetu należy w szczególności:

1. W zakresie planowania i wykonywania budżetu:

a) sporządzanie projektu budżetu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia – zgodnie z procedurą uchwalania budżetu,
b) przygotowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta,
c) bieżące analizowanie budżetu oraz okresowe informowanie organów Miasta o przebiegu jego realizacji,
d) sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami funduszów celowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
e) nadzór nad legalnością działań w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej w jednostkach realizujących budżet,
f) nadzór nad sporządzaniem i realizacją projektów planów finansowych oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
g) przygotowywanie uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w toku jego realizacji,

2. W zakresie kontroli:

a) dokonywanie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie dotyczącym procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem,
b) kontrola przestrzegania przez jednostki organizacyjne Miasta realizacji procedur kontroli,
c) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
d) przygotowywanie projektu rocznego harmonogramu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta,

3. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych podmiotom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
4. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 
 
ROZDZIAŁ V.
ZASADY PODPISYWANIA PISM i DOKUMENTÓW ORAZ OBIEG DOKUMENTÓW


§ 30

 

1. Do podpisu Burmistrza zastrzega się w szczególności:

a) pisma i dokumenty kierowane do:

• naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej,
• do organów jednostek samorządu terytorialnego,
• do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy,
• posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
• przedstawicielstw dyplomatycznych,

b) każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu,
c) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o ile do podpisywania decyzji nie zostali upoważnieni inni pracownicy.

2. Do podpisu Z-cy Burmistrza zastrzega się w szczególności:

a) pisma i dokumenty należące do jego kompetencji z zastrzeżeniem lit.b,
b) pisma, postanowienia, decyzje i zaświadczenia określone przez Burmistrza w odrębnym upoważnieniu,
c) pisma i dokumenty w sprawach należących do Burmistrza w razie jego nieobecności.

3. Sekretarz podpisuje:

a) pisma i dokumenty należące do jego kompetencji z zastrzeżeniem lit.b,
b) pisma, postanowienia, decyzje i zaświadczenia określone przez Burmistrza w odrębnym upoważnieniu,
c) pisma w sprawach należących do Burmistrza w razie jego nieobecności oraz nieobecności jego Z-cy.

4. Skarbnik, kierownicy oraz inni pracownicy podpisują pisma i dokumenty w zakresie udzielonych im upoważnień przez Burmistrza.
5. Do aprobaty projektów pism i dokumentów upoważnieni są Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik i kierownicy.
6. Kierownicy referatów aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych do Burmistrza, Z-cy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika poprzez parafowanie ich swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.
7. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.
 

 

§ 31

 

1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów.
2. W Urzędzie stosuje się Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczegółowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI.
ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

 

 

§ 32

 

1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem mogą występować:

a) Z-ca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik,
b) kierownicy referatów,
c) kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej poprzez Referat Organizacyjno-Administracyjny.

 

 

§ 33

 

Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem prowadzi Referat Organizacyjno-Administracyjny.

 

 

  

ROZDZIAŁ VII.
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

 

§ 34

 

1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wnoszonymi przez obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2. Sprawy wnoszone przez obywateli są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
 

 
§ 35

 

1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00- 16.00.
2. Referat Organizacyjno-Administracyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.
3. Kierownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
4. Kierownicy zobowiązani są do zorganizowania pracy podległych im referatów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie przyjęć obywateli w ich sprawach, a w szczególności:

a) wyznaczają osoby odpowiedzialne za załatwienie otrzymanej skargi lub wniosku oraz czuwają nad prawidłowym i terminowym ich załatwieniem,
b) rejestrują skargę lub wniosek w centralnym rejestrze skarg i wniosków,
c) przygotowują projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, chyba że obowiązujące w tym zakresie przepisy ustalają inny termin oraz przedkładają do podpisu organowi lub osobie zobowiązanej do załatwienia tej skargi lub wniosku zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) po ostatecznym załatwieniu skargi lub wniosku przekazują do Referatu Organizacyjno-Administracyjnego kopię wystąpienia,
e) informują na bieżąco Wydział Organizacyjno-Administracyjny kopiami pism o toku załatwienia skargi lub wniosku.
 

 

ROZDZIAŁ VIII.
TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA KOMISJI RADY

 

 

§ 36

 

1. Interpelacje i zapytania radnych kierowane do Burmistrza ewidencjonuje Referat Organizacyjno-Administracyjny.
2. Referat Organizacyjno-Administracyjny koordynuje pracę referatów w zakresie terminowości przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
3. Wystąpienia komisji kierowane do Burmistrza ewidencjonuje Referat Organizacyjno-Administracyjny.
4. Projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przygotowywane przez właściwe rzeczowo referaty wymagają akceptacji Burmistrza, Z-cy Burmistrza lub Sekretarza.

 

 

 
ROZDZIAŁ IX.
PRACOWNICY URZĘDU. OKRESOWA OCENA PRACOWNIKÓW.

 

 

§ 37

 

1. Pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi ramach stosunku pracy na podstawie:

a) wyboru,
b) powołania,
c) umowy o pracę.
 

§ 38

 

1. Stosunek pracy z Burmistrzem nawiązywany jest na podstawie wyboru.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, a pozostałe czynności – wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub Sekretarz, z tym że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada Miejska, w drodze uchwały.

 

 

§ 39

 

Stosunek pracy z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem nawiązywany jest na podstawie powołania.

 

 

§ 40

 

Pozostali pracownicy nie wymienieni w § 38-39 zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

 

 

§ 41

 

Status prawny pracowników samorządowych określa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 

§ 42

 
Szczegółowe wykazy obowiązków i odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników Urzędu zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 

 

§ 43

 

Porządek wewnętrzny oraz związane z procesem pracy obowiązki Urzędu jako zakładu pracy i pracowników określa również Regulamin Pracy Urzędu.

 

 

§ 44

 

Pracownicy samorządowi podlegają okresowej ocenie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 z 2008r , poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

 

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 45

 

1. Sprawy dotyczące organizacji pracy w Urzędzie regulowane są w drodze zarządzeń Burmistrza. Zarządzenia te podlegają ewidencji w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.
2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Szczegółowe zasady obiegu dokumentów księgowych określa Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa Instrukcja wykonywania kontroli wewnętrznej.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” określają odpowiednie Instrukcje dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.

6. Urząd czynny jest w następujących godzinach:

• poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
• od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

§ 46

 

Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

§ 47

 

Zmiana Regulaminu dokonywana jest w drodze Zarządzenia Burmistrza.

 

 DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575138


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube