strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2012

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie
 

znajdują się
 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP

 


2012:

 • Uchwała Nr XXIX/203/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno użytkowania wieczystego nieruchomości (obręb ewidencyjny Wodąca)

 • Uchwała Nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4148/2, obręb ewidencyjny Bór Biskupi.

 • Uchwała Nr XXIX/201/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Uchwała Nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 277/278 położonej w Bukownie przy ul. Zwycięstwa, obręb ewidencyjny Starczynów.

 • Uchwała Nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • Uchwała Nr XXIX/198/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • Uchwała Nr XXIX/197/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2013 rok.

 • Uchwała Nr XXIX/196/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bukowno.

 • Uchwała Nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Uchwała Nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Uchwała Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

 • Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 • Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 • Uchwała Nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno".

 • Uchwała Nr XXIX/188/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Porozumienia wraz z Aneksem Nr 1, dotyczących emisji obligacji w związku z realizacją przez Emitenta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Olkuszu Projektu pn: "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I", na częściowe sfinansowanie kosztów Projektu

 • Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2011 roku w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2017

 • Uchwała Nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 • Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013- 2022.

 • UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA ROK 2013 Nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku.

 • UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

 • UCHWAŁA NR XXVII/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25- obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.

 • UCHWAŁA NR XXVII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania pn. "Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż ZGH Bolesław" w ramach Programu Regionalnego współfinansowanego przez MF EOG 2009-2014, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 • UCHWAŁA NR XXVII/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 • UCHWAŁA NR XXVII/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów.

 • UCHWAŁA NR XXVII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 • UCHWAŁA NR XXVII/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

 • UCHWAŁA NR XXVII/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • UCHWAŁA NR XXVII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2011 roku w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2022.

 • UCHWAŁA NR XXVII/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 • UCHWAŁA NR XXVI/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 737/2, obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXVI/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 roku w/s ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XXVI/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych Pana Leszka Jaworskiego.

 • UCHWAŁA NR XXVI/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych Pana Romana Sobczyk.

 • UCHWAŁA NR XXVI/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 luty 2012r. w/s udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 • UCHWAŁA NR XXVI/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Bukowno w Bukownie i Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto w Bukownie.

 • UCHWAŁA NR XXVI/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • UCHWAŁA NR XXVI/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012r. w/s zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz.

 • UCHWAŁA NR XXVI/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna.

 • UCHWAŁA NR XXVI/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2011 roku w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2022.

 • UCHWAŁA NR XXVI/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 • UCHWAŁA NR XXV/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25- obręb ewidencyjny Bukowno Miasto

 • UCHWAŁA NR XXV/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bukownie przy ul. Urzędowej, stanowiących działki nr: 552/22, 552/23, 552/24, 552/25, 552/26 (obręb Starczynów).

 • UCHWAŁA NR XXV/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 355/3, położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.

 • UCHWAŁA NR XXV/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bukowno

 • UCHWAŁA NR XXV/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz.

 • UCHWAŁA NR XXV/157/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2012 rok.

 • UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Bukowno nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej (kompleks P.2c).

 • UCHWAŁA NR XXIV/155/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bukowno na lata 2012-2014.

 • UCHWAŁA NR XXIV/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

 • UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej

 • UCHWAŁA NR XXIV/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • UCHWAŁA NR XXIII/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania "Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrumentu rozwoju ponadlokalnego" w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 • UCHWAŁA NR XXIII/150/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"

 • UCHWAŁA NR XXIII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.

 • UCHWAŁA NR XXIII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie do wydawania decyzji administracyjnych.

 • UCHWAŁA NR XXII/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2011 rok.

 • UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie ul. Sławkowska 194.

 • UCHWAŁA NR XXI/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"

 • UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"

 • UCHWAŁA NR XXI/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"

 • UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do określonych rodzajów usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie zatwierdzonych Uchwałą nr XVI/99/2011 r. Rady Miejskiej z dnia 29.12.2011 roku

 • UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów.

 • UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę 552/9, obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 • UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2022.

 • UCHWAŁA NR XXI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • UCHWAŁA NR XX/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych, położonych w Bukownie przy ul. Spacerowej, stanowiących część działki nr 350/3 (obręb Bukowno Miasto) wraz z pawilonami letniskowymi

 • UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie

 • UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bukowno

 • UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Bukowno

 • UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 266/1 położoną w Bukownie przy ul. Wodąca, obręb ewidencyjny Wodąca

 • UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2022

 • UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 • Oświadczenie Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Bukownie wobec nieprzyznania TV Trwam miejsca na przygotowanym multipleksie cyfrowym

 • Uchwała Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Zarządu Osiedla Stare Bukowno z Przymiarkami

 • Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Miasta Bukowno

 • Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2012

 • Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą działki nr 282/9 i 282/14 (obr. Starczynów) na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległej

 • Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą działki nr 282/10, 282/12 i 282/15 (obr. Starczynów) na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległej

 • Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 345 położonej w Bukownie obręb ewidencyjny Wodąca

 • UCHWAŁA NR XIX/119/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasenta

 • Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2022

 • UCHWAŁA NR XIX/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • OŚWIADCZENIE NR XVIII/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia dezaprobaty wobec projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • UCHWAŁA NR XVIII/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Stare Bukowno z Przymiarkami

 • UCHWAŁA NR XVIII/114/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej

 • UCHWAŁA NR XVIII/113/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 • UCHWAŁA NR XVIII/112/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

 • UCHWAŁA NR XVIII/111/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 292 położoną w Bukownie przy ul. Kolejowej, obręb ewidencyjny Wodąca

 • UCHWAŁA NR XVIII/110/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r.

 • UCHWAŁA NR XVII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wyoskości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

 • UCHWAŁA NR XVII/108/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

 • UCHWAŁA NR XVII/107/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakreie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośi ciekłych na terenie Miasta Bukowno,

 • UCHWAŁA NR XVII/106/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronik dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

 • UCHWAŁA NR XVII/105/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2017,

 • UCHWAŁA NR XVII/104/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2020,

 • UCHWAŁA NR XVII/103/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku,

 • UCHWAŁA NR XVII/102/2012 RADY MIEJSKIEJ w BUKOWNIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube