strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Kadencja 2010-2014 - Komisja Rewizyjna

Przewodniczący komisji:
Barbara Zawadzka
Skład komisji:

Foryś Barbara
Kondek Wiesław
Labisko Anna
Zając Ryszard


Archiwum: kadencja 2006-2010, kadencja 2002-2006


Przedmiot działania
Komisji Rewizyjnej

 1. Kontrola działalności Burmistrza Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
 2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem do RIO w sprawie absolutorium dla Burmistrza a także do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 3. Opiniowanie wniosku radnych w sprawie odwołania Burmistrza Miasta z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium.
 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z nakazów prawa i obowiązków statutowo – regulaminowych.
 5. Współpraca z innymi Komisjami Rady

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady, zwanej dalej "Komisją".

§ 2.1. Komisja Rewizyjna Rady w Bukownie jest stałą Komisja powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Statutu Miasta Bukowno oraz niniejszego Regulaminu.

3. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

4. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materiały z kontroli działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

5. Komisja wydaje opinie na zasadach określonych w ustawach i niniejszym Regulaminie.

§ 3. Komisja podlega Radzie.

II. Skład Komisji Rewizyjnej

§ 4.1. W skład Komisji wchodzą radni w ilości co najmniej 5, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3. Przewodniczącego Komisji powołuje Rada uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

4. Odwołanie członków Komisji następuje na wniosek zainteresowanego, uzasadniony wniosek innego radnego lub grupy radnych.

5. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka Komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 5.1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komisji.

2. Przewodniczący Komisji składa Radzie sprawozdanie z działalności Komisji.

§ 6.1. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.1)

2. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.2)

3. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.3)

4. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.4)

5. uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.5)

6. Członkowie Komisji zobowiązani są do:

- przestrzegania Regulaminu Komisji

- aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.

III. Zadania kontrolne

§ 7.1. Komisja kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta pod względem:

- legalności,

- gospodarności,

- rzetelności,

- celowości,

- oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja kontrolując działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta bada w szczególności gospodarkę finansową w tym wykonanie budżetu Miasta.

§ 8. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na polecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 9. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.

§ 10.1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli kompleksowej nie objętej zatwierdzonym planem pracy Komisji.

3. Komisja może przeprowadzać kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są one objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji.

§ 11. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca dłużej niż 10 dni roboczych.

§ 12.1. Kontroli Komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję. Powyższe dotyczy także wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwłocznie.

4. Komisja jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 13.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelnie jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 7 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystywane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystywane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

IV. Tryb kontroli

§ 14.1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne składające się z co najmniej trzech członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez trzech członków Komisji.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust.6 kontrolujący jest zobowiązany zwrócić się w najkrótszym możliwie terminie do przewodniczącego o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust.7 kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji.

§ 15.1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 16.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż w ustępie 3.

5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17. Obowiązki przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§ 18. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

V. Protokoły kontroli

§ 19. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia - protokół pokontrolny obejmujący:

 1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
 2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
 4. określenia przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
 7. datę i miejsce podpisania protokołu,
 8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
 9. protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 20.1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub część kontrolujących, osoby te są zobowiązane do złożenia w terminie 3 dni od dnia odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego Komisji.

3. Jeżeli podpisania protokołu odmówił przewodniczący Komisji składa on na powyższych zasadach - wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 21.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 22.1. Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach, które w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, przewodniczący Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu protokołu pokontrolnego z Komisji Rewizyjnej zapoznaje Radę z wnioskami dotyczącymi kontroli.

VI. Zadania opiniodawcze

§ 23.1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi.

2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust.1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady, stanowiącym Zał. Nr 4 Statutu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca.

§ 24.1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek(ki) co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w sprawie odwołania Burmistrza, z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.

2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinie, o których mowa w ust.1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

§ 25. Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady.

VII. Plany pracy i sprawozdania Komisji

§ 26.1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji. Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 27.1. Komisja składa Radzie w terminie nie później niż do 31 marca sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

- liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonej kontroli,
- wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
- wykaz uchwał podjętych przez Komisję,
- wykaz wyłączeń, tj. załączników tajnych ,
- wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli,
- ocenę wykonania budżetu Miasta za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja składa sprawozdanie z jej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

VIII. Posiedzenia Komisji

§ 28.1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji, zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje pisemnie posiedzenia Komisji, które są objęte planem pracy Komisji.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego Komisji, a także na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub też na pisemny wniosek:

- nie mniej niż 1/4 ustawowego składu Rady,

- nie mniej niż 3 członków Komisji.

4. Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

5. Z uwagi na ważny interes społeczny Miasta lub indywidualnych obywateli przewodniczący Komisji może utajnić posiedzenie lub jego część.

6. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

7. Posiedzenie jest prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Komisji.

§ 29.1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

IX. Postanowienia końcowe

§ 30.1. Komisja uprawniona jest do korzystania z porad opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.

2. Umowy na opracowanie porad, opinii lub ekspertyz z wybranym przez Komisję ekspertem zawiera Burmistrz Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Odmowa zawarcia umowy na wyżej wymienione opracowanie winna być umotywowania na piśmie. W takim przypadku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady celem podjęcia wiążącej decyzji w sprawie.

§ 31.1. Komisja może na polecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i radnych - członków innych komisji Rady.

3. Przewodniczący Komisji może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzonej przez Komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację i współdziałanie poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 32. Komisja może występować do organów Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.


----------------------------------------------------------------

1) Tekst pierwotny: Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2) Tekst pierwotny: O wyłączeniu zastępcy przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący Komisji.

3) Tekst pierwotny: O wyłączeniu przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

4) Tekst pierwotny: Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie do Rady, od decyzji o wyłączeniu w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

5) Tekst pierwotny: W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego.


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube