strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2015

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

znajdują się

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP

 


2015:

 • UCHWAŁA NR XXII/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
 • UCHWAŁA NR XXII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej
 • UCHWAŁA NR XXII/152/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Południe
 • UCHWAŁA NR XXII/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.06.2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXII/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • UCHWAŁA NR XXII/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXII/148/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/138/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
 • UCHWAŁA NR XXII/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr L/291/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005r.
 • UCHWAŁA NR XXII/146/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR XXII/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • UCHWAŁA NR XXII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
 • UCHWAŁA NR XXII/143/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 • Uchwała Nr XXII/142/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30. 12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR XXII/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • Uchwała Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023
 • UCHWAŁA NR XXI/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2016 ROK
 • UCHWAŁA NR XX/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
 • UCHWAŁA NR XX/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
 • UCHWAŁA NR XIX/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XIX/135/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
 • UCHWAŁA NR XIX/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 69/9, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XIX/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XIX/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XIX/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR XIX/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
 • UCHWAŁA NR XIX/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
 • UCHWAŁA NR XIX/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XIX/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
 • UCHWAŁA NR XIX/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
 • UCHWAŁA NR XIX/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XIX/124/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015 r. zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30. 12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR XIX/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • Uchwała Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR XVIII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia na zasadach partnerstwa wraz z Województwem Małopolskim do projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, działanie 5.1. Adaptacja do zamian klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych
 • UCHWAŁA NR XVII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi złożonej przez Panią BD.
 • UCHWAŁA NR XVII/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XVII/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 • UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
 • UCHWAŁA NR XVII/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XVII/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/228, obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR XVII/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XVII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli Miejskiego Przedszkola prowadzących zajęcia z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi
 • Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014 r. w
  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR XVI/110/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do sądu.
 • UCHWAŁA NR XVI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie regulaminu głosowania tajnego dla wyborów ławników.
 • UCHWAŁA NR XVI/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 • UCHWAŁA NR XVI/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 • UCHWAŁA NR XVI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 • UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
 • UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • UCHWAŁA NR XVI/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-332/13-00
 • UCHWAŁA NR XVI/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Północ.
 • UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/275, obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR XVI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR XVI/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu specjalnego typu SLKw dla Komendy Powiatowej
  Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu
 • Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r. w
  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR XVI/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR XV/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, stanowiącej działkę nr 602 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, stanowiącej działkę nr 345.
 • UCHWAŁA NR XV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, stanowiących działki: nr 598, nr 599, nr 600, nr 601, nr 603.
 • UCHWAŁA NR XV/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 • UCHWAŁA NR XIV/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
 • UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zajętych pod drogę – część ul. Wiejskiej.
 • UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • UCHWAŁA NR XIV/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 365, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 • UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z dnia 8 czerwca 2015 na działalność Burmistrza Miasta.
 • UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości – części ul. Wiejskiej.
 • UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie i Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.".
 • UCHWAŁA NR XII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
 • UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 18 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ul. Zwycięstwa 3.
 • UCHWAŁA NR XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu prawa własności
  niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 596/2, obręb ewidencyjny Wodąca.
 • UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bukownie w Strefie Aktywności Gospodarczej, obręb ewidencyjny Wodąca.
 • UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 • UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 2 do Porozumienia, dotyczącego emisji obligacji w związku z realizacją przez Emitenta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu Projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I", na częściowe sfinansowanie kosztów projektu.
 • UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad używania Herbu Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Wodąca.
 • UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Podlesie
 • UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2014 rok.
 • UCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
 • UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR IX/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
 • UCHWAŁA NR IX/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • UCHWAŁA NR IX/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji do Spraw Samorządowych.
 • UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
 • UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 4148/3, położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Bór Biskupi.
 • UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Wyzwolenia 2
 • UCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 • UCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19.06.2012 r.
 • UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bukowno a Gminą Szczucin powierzającego Gminie
  Szczucin realizację programu: "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego".
 • UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bukowno do uczestnictwa i realizacji projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
 • UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1047/36, obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego nr 6 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. 1 Maja 1 na lokal mieszkalny nr 36 znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Wyzwolenia 2.
 • UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/368/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014 r.
  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
 • UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2015.
 • UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 159/1 – obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 28 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Wyzwolenia 6.
 • UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/99/2011 z dn. 29.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do określonych rodzajów usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.
 • UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bukowno na lata 2015 – 2017
 • UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bukownie Nr I/6/2014 z dnia 27.11.2014r w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.
 • UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 • UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2015 rok.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579413


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube