strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2016

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

znajdują się

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP

 


2016:

 • UCHWAŁA NR XXXVI/253/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • UCHWAŁA NR XXXVI/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Bukowno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 277/128, obręb ewidencyjny Starczynów, wraz z nabyciem prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/251/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 69/9, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukowno"
 • UCHWAŁA NR XXXVI/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie"
 • UCHWAŁA NR XXXVI/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XXXVI/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • UCHWAŁA NR XXXVI/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bukowno na lata 2017-2024.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/242/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2017 ROK
 • UCHWAŁA NR XXXV/241/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • UCHWAŁA NR XXXV/240/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • UCHWAŁA NR XXXV/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 • UCHWAŁA NR XXXV/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1, uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bukowno, uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Bukownie oraz uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXXV/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania: "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
 • UCHWAŁA NR XXXV/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania: "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
 • UCHWAŁA NR XXXV/235/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu niezabudowanej
  nieruchomości stanowiącej działkę nr 364, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XXXV/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie
 • UCHWAŁA NR XXXV/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XXXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 • UCHWAŁA NR XXX/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XXXV/230/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
 • UCHWAŁA NR XXXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXXV/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 • UCHWAŁA NR XXXIV/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023
 • UCHWAŁA NR XXXIV/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/250/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 roku
 • UCHWAŁA NR XXXIV/225/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bukowno
 • UCHWAŁA NR XXXIV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XXXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/216/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • UCHWAŁA NR XXXIV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic.
 • UCHWAŁA NR XXXIV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XXXIV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
 • UCHWAŁA NR XXXIV/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXXIV/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXXIII/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa parkowej strefy izolacyjnej obszarów mieszkaniowych w Bukownie"
 • UCHWAŁA NR XXXIII/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 • UCHWAŁA NR XXXIII/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXXIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
 • UCHWAŁA NR XXXIII/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXIII/212/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
 • UCHWAŁA NR XXXIII/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • Uchwała Nr XXXII/210/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.08.2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
 • UCHWAŁA NR XXXII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXXII/208/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 • Uchwała Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
 • UCHWAŁA NR XXXI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXX/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • UCHWAŁA NR XXX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR XXX/203/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno".
 • UCHWAŁA NR XXX/202/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
 • UCHWAŁA NR XXX/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXIX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/275, obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR XXIX/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie umorzenia pożyczki wraz z oprocentowaniem, udzielonej w 2015 roku Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XXIX/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki o numerach: 552/16 i 552/17, obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/102/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego
 • UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. oraz nabycia nieruchomości oznaczonych nr działek: 334/3 o pow. 0,0395ha i 345 o pow. 0,1313ha, obręb ewidencyjny Wodąca.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie:źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
 • Uchwała Nr XXVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31.05.2016 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023
 • UCHWAŁA NR XXVIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2015 rok.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 • UCHWAŁA NR XXVII/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r.
 • UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r.
 • UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXVII/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXVII/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 • UCHWAŁA NR XXVII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XXV/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno"
 • UCHWAŁA NR XXV/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2016.
 • UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r.
 • UCHWAŁA NR XXV/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej
 • UCHWAŁA NR XXV/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej
 • UCHWAŁA NR XXV/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Stare Bukowno z Przymiarkami
 • UCHWAŁA NR XXV/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 roku poz. 3887 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR XXV/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2016.
 • UCHWAŁA NR XXV/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XXV/170/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023
 • UCHWAŁA NR XXIV/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie apelu dotyczącego przywrócenia kursów pociągów pasażerskich na linii 62 (Katowice-Sędziszów-Kielce)
 • UCHWAŁA NR XXIV/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
 • UCHWAŁA NR XXIV/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 386/4, obręb ewidencyjny Wodąca.
 • UCHWAŁA NR XXIV/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • UCHWAŁA NR XXIV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
 • Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023
 • UCHWAŁA NR XXIV/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XXIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Bór z Przeniem
 • UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2016r.
 • UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 • UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
 • Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023
 • UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579260


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube