strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2017

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

znajdują się

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP

 


2017:

 • UCHWAŁA NR LIII/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • UCHWAŁA NR LIII/365/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bukowno na lata 2018-2024
 • UCHWAŁA NR LIII/364/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • UCHWAŁA NR LIII/363/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LIII/362/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR LIII/361/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • UCHWAŁA NR LIII/360/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • UCHWAŁA NR LIII/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych przypadających Gminie Bukowno z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
 • UCHWAŁA NR LIII/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/345/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • UCHWAŁA NR LIII/357/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023
 • UCHWAŁA NR LIII/356/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR LII/355/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2018-2023
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LII/354/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 grudnia 2017 r. MIASTA BUKOWNO NA 2018 ROK.
 • UCHWAŁA NR LI/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Bukowno do Klastra Energii Powiatu Olkuskiego oraz na uczestniczenie Gminy Bukowno w pracach związanych z funkcjonowaniem Klastra Energii
 • UCHWAŁA NR LI/352/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bukowno do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"
 • UCHWAŁA NR LI/351/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto
 • UCHWAŁA NR LI/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • UCHWAŁA NR LI/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
 • UCHWAŁA NR LI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
 • UCHWAŁA NR LI/347/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 • UCHWAŁA NR LI/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018
 • UCHWAŁA NR LI/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • UCHWAŁA NR LI/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/321/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 • Uchwała nr LI/343/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.11.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023
 • UCHWAŁA NR LI/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR L/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Bukowno zgody na realizację przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu projektu nr RPMP.04.05.02-12-0365/17 przy obniżonej kwocie dofinansowania
 • UCHWAŁA NR XLIX/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • UCHWAŁA NR XLIX/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XLIX/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 33 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 4
 • UCHWAŁA NR XLIX/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r.
 • UCHWAŁA NR XLIX/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji na podatek od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XLIX/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
 • UCHWAŁA NR XLIX/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
 • UCHWAŁA NR XLIX/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XLIX/332/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023
 • UCHWAŁA NR XLIX/331/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XLVIII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XLVIII/329/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XLVIII/328/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR XLVIII/327/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XLVIII/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/311/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno
 • UCHWAŁA NR XLVIII/325/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/239/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
 • UCHWAŁA NR XLVIII/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bukownie: Nr XXIII/147/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz Nr V/42/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XLVIII/323/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/304/2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” z dnia 7 sierpnia 2017r.
 • UCHWAŁA NR XLVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
 • UCHWAŁA NR XLVIII/321/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.09.2017r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023
 • UCHWAŁA NR XLVIII/319/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XLVII/318/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie
 • UCHWAŁA NR XLVII/317/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie
 • UCHWAŁA NR XLVII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi (od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Borowską) - ul. 1 Maja w Bukownie do kategorii dróg gminnych
 • UCHWAŁA NR XLVII/315/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych stanowiących części działek: nr 277/245, nr 277/253, obręb ewidencyjny Starczynów, nr 65, obręb ewidencyjny Wodąca, oraz nr 368, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto
 • UCHWAŁA NR XLVII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1045, obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR XLVII/313/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bukowno do partnerstwa dla wspólnej realizacji Projektów: „Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny - powiat olkuski”, „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny - powiat olkuski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów
 • UCHWAŁA NR XLVII/312/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/102/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.09.2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-332/13-00
 • UCHWAŁA NR XLVII/311/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno
 • UCHWAŁA NR XLVII/310/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis
 • UCHWAŁA NR XLVII/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk poszkodowanej w wyniku nawałnicy w dniu 11.08.2017 roku
 • UCHWAŁA NR XLVII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR XLVII/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XLVI/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
 • UCHWAŁA NR XLVI/305/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania
 • UCHWAŁA NR XLVI/304/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
 • UCHWAŁA NR XLVI/303/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XLV/302/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie : poparcia Karty Samorządności.
 • UCHWAŁA NR XLV/301/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: możliwości obniżania stawek czynszu najmu lokali użytkowych będących własnością Miasta Bukowno, nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
 • UCHWAŁA NR XLV/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016 - 2023
 • UCHWAŁA NR XLV/299/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno".
 • UCHWAŁA NR XLV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XLV/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XLV/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przekazania w formie darowizny samochodu osobowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Bukownie.
 • Uchwała nr XLV/295/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.06.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR XLV/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XLIV/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 248/1, obręb Bukowno Miasto, położonej w Bukownie przy ul. 1 Maja.
 • UCHWAŁA NR XLIV/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
 • UCHWAŁA NR XLIV/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bukowno na lata 2016-2022
 • UCHWAŁA NR XLIV/290/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowno na lata 2017 – 2021.
 • UCHWAŁA NR XLIV/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/239/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 • UCHWAŁA NR XLIV/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XLIV/287/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.05.2017r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023
 • UCHWAŁA NR XLIV/286/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XLIII/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2016 rok.
 • UCHWAŁA NR XLIII/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 • UCHWAŁA NR XLII/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie: rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XLI/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
 • UCHWAŁA NR XLI/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu
 • UCHWAŁA NR XLI/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XL/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
 • Uchwała Nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XXXIX/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie koszów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR XXXIX/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia roku 2017 – Rokiem obchodów Jubileuszu 55-lecia Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR XXXIX/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/102/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.09.2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-332/13-00
 • Uchwała Nr XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2017.
 • Uchwała Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Uchwała Nr XXXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bukowno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • Uchwała Nr XXXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • UCHWAŁA NR XXXIX/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania.
 • UCHWAŁA NR XXXIX/268/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Bukowno na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
 • UCHWAŁA NR XXXIX/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Jaworzno.
 • Uchwała Nr XXXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.
 • Uchwała Nr XXXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/261/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bukowno do partnerstwa dla wspólnej realizacji Projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego", składanego w konkursie nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne, poddziałanie 6.1.4. Lokalne Trasy Turystyczne - SPR.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/260/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2017 rok.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • UCHWAŁA NR XXXVII/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/257/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
 • UCHWAŁA NR XXXVII/256/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR XXXVII/255/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR XXXVII/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube